Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

AVE Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 czerwca 2022 roku

Zarząd Advertigo S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) niniejszym informuje o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 czerwca 2022 r. na godz. 11:00 w siedzibie Spółki, w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok. 26 (31-559 Kraków).
Wprowadzenie zmian do porządku obrad (jego uzupełnienie) nastąpiło w wyniku skierowania do Spółki w ustawowym terminie, przez Pana Januarego Ciszewskiego (akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego), żądania umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad, w trybie art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych. Żądanie było uzasadnione, lecz nie zawierało projektu uchwały. Zawnioskowano punkt porządku obrad o treści: - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych. Zgodnie z uzasadnieniem Pana Januarego Ciszewskiego, z publikowanych przez Spółkę raportów okresowych wynika, iż posiada ona nadwyżki finansowe, przy jednoczesnym braku zapotrzebowania dla ich wykorzystania, z uwagi na brak prowadzenia działalności operacyjnej i wyznaczenie sobie celu w postaci połączenia z innym, funkcjonującym na rynku podmiotem. Z tego względu uważa on, iż zasadne jest przeznaczenie tych środków finansowych dla obecnych akcjonariuszy Spółki - w formie skupu akcji własnych. Zarząd uznał, iż wprowadzi żądaną sprawę jako punkt 13 porządku obrad (w miejsce obecnego punktu „Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia”, który zmienił oznaczenie na punkt 14), umożliwiając tym samym akcjonariuszom podjęcie decyzji w tym zakresie. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z uzupełnionym porządkiem obrad, zmieniony dokument z projektami uchwał oraz zmieniony formularz do głosowania przez pełnomocnika. W związku ze zmianą porządku obrad, zmianie uległa treść uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. Pozostałe dokumenty pozostają bez zmian.

Załączniki

Inne komunikaty