Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

AVE Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach

Zarząd ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza, p. Artura Górskiego o przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Poniżej Zarząd przekazuje treść zawiadomienia: „Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym zawiadamiam o przekroczeniu przeze mnie progu powyżej 20% ogólnej liczby głosów w spółce Advertigo S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”): 1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie: Zmiana dotychczas posiadanego udziału spowodowana została nabyciem w dniu 12 stycznia 2022 r. na podstawie umowy cywilnoprawnej 575.000 akcji spółki Advertigo S.A. 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Przed wskazaną transakcją posiadałem 5.945.000 akcji spółki Advertigo S.A., stanowiących 19,98% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 5.945.000 głosów, co stanowiło 19,33% ogólnej liczby głosów. 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Po wskazanej transakcji posiadam 6.520.000 akcji spółki Advertigo S.A., stanowiących 21,92% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 6.520.000 głosów, co stanowi 21,20% ogólnej liczby głosów. 4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: Nie dotyczy. 5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej: Nie dotyczy. 6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: Nie dotyczy. 7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: Nie dotyczy. 8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 6.520.000 głosów, co stanowi 21,20% ogólnej liczby głosów.”

Inne komunikaty