Trwa ładowanie...
Notowania
ACREBIT: strona spółki
14.06.2022, 10:58

YOS Zawarcie umowy o współpracy i transferze technologii

Zarząd Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 14 czerwca 2022 roku Emitent zawarł z Elimen Group S. A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Partner") umowę o współpracy i transferze technologii (dalej: „Umowa”), której przedmiotem jest zlecenie Emitentowi przez Partnera podjęcia czynności w zakresie pozyskiwania odbiorców (dalej „Klientów”) na zastosowanie projektu o roboczej nazwie: „Silnik elektryczny” (dalej „Projekt”) oraz pośredniczenia przy zawieraniu przez Partnera z Klientami umowy przeniesienia własności prawa do patentu na wynalazek pt.: ”Stator”, zgłoszony do ochrony patentowej w Urzędzie Patentowym RP, pod nr P.439238 i niechronionej wiedzy technicznej o charakterze poufnym dotyczącym Projektu lub ewentualnych umów licencyjnych i wdrożeniowych Projektu.
Na podstawie Umowy Emitent będzie wykonywał na rzecz Partnera również usługi dodatkowe polegające na promowaniu Projektu z wykorzystaniem dostarczonych przez Partnera materiałów reklamowych. Umowa dotyczy zastosowania Projektu tylko i wyłącznie na potrzeby Ministerstwa Obrony Narodowej (dalej „MON”), struktur podległych MON oraz dostawców MON w zakresie obronności (zwanych dalej „Strukturami Obronnymi”), a także odpowiedników Struktur Obronnych oraz ich dostawców w innych krajach. Partner udzielił Emitentowi wyłączności w zakresie objętym przedmiotem Umowy na okres 24 miesięcy od daty podpisania Umowy, z wyłączeniem wskazanego w Umowie potencjalnego Klienta, z którym Partner podjął rozmowy handlowe przed dniem zawarcia Umowy. Na podstawie Umowy Emitentowi będzie przysługiwało wynagrodzenie prowizyjne netto, którego wysokość będzie stanowiła prowizja od wartości netto każdej umowy zawartej przez Partnera z Klientem pozyskanym przez Emitenta. Wysokość procentowa prowizji będzie ustalana dla każdego kontraktu osobno, w formie aneksu do Umowy. Emitent będzie nabywał prawo do wynagrodzenia nie wcześniej niż z chwilą uiszczenia wynagrodzenia przez Klienta na rzecz Partnera. Umowa weszła w życie w dniu jej podpisania i została zawarta na czas określony 24 miesięcy, przy czym czas obowiązywania Umowy ulegnie przedłużeniu na okres kolejnych 24 miesięcy pod warunkiem, że żadna ze stron nie powiadomi drugiej strony o zamiarze jej rozwiązania, co najmniej na trzy miesiące przed upływem terminu jej obowiązywania. Pozostałe warunki wykonania Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Zarząd Emitenta przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż zawarcie ww. umowy może mieć wpływ na osiągane wyniki finansowe Emitenta, co wypełnia przesłanki art. 17 ust. 1 MAR. Osoby reprezentujące Spółkę: Marcin Sprawka - Prezes Zarządu

Inne komunikaty