Trwa ładowanie...
Notowania
ACREBIT: strona spółki
10.08.2022, 10:28

YOS Zawarcie umowy dystrybucyjnej

Zarząd Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej „Emitent”, „Spółka”, „Dostawca”) informuje, że w dniu 9 sierpnia 2022 roku Emitent podpisał ze spółką stowarzyszoną Mikrovolt sp. z o.o. (dalej „Mikrovolt sp. z .o.o.” lub „Producent") oraz ze spółką Praiston sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie (dalej „Praiston sp. z o.o.” lub „Dystrybutor”) umowę dystrybucyjną (dalej: „Umowa”), której przedmiotem jest współpraca Dostawcy, Producenta oraz Dystrybutora (dalej „Strony”) w zakresie dystrybucji na rynkach krajowych i zagranicznych przez Praiston sp. z o.o. wyrobów medycznych oznaczonych nazwą handlową „Plasma Fission” (dalej „Plasma Fission”) oraz wyrobów medycznych wstępnie oznaczonych nazwą handlową „Elektroniczny Skalpel Plazmowy” albo „Nóż Plazmowy” (dalej „Elektroniczny Skalpel Plazmowy”), produkowanych przez Mikrovolt sp. z o.o. (dalej „Produkty”).
Produkty będą sprzedawane przez Emitenta na rzecz Dystrybutora na podstawie składanych zamówień, pod warunkiem ich akceptacji przez Emitenta (dalej „Umowa sprzedaży Produktu”). Umowa ma charakter odpłatny. Wysokość wynagrodzenia Emitenta w zakresie objętym Umową będzie uzależniona od ilości sprzedanych Dystrybutorowi Produktów po cenach katalogowych, na zasadach szczegółowo określonych w Umowie. Emitentowi przysługuje prawo do odmowy realizacji zamówień Dystrybutora na warunkach określonych w Umowie, przy czym naruszenie przedmiotowych warunków Umowy będzie wiązało się z obowiązkiem zapłaty kary umownej przez Emitenta. Jednocześnie Emitent zobowiązany jest umożliwić Dystrybutorowi nabycie co najmniej 200 sztuk Produktów w okresie pierwszego roku obowiązywania Umowy zaś Dystrybutor zobowiązany jest do ich zamówienia. Dystrybutor posiada wyłączne prawo do sprzedaży, marketingu i dystrybucji Produktów na terytorium całego świata, w tym Polski. Samodzielne wprowadzanie Produktów na rynek i ich dystrybucja przez Emitenta lub Producenta obarczone są karą umowną. Jednocześnie, w czasie trwania Umowy, Dystrybutor zobowiązany jest do powstrzymania się od rozprowadzania wyrobów lub towarów, które są konkurencją dla Produktów, tj. produktów posiadających podobną konstrukcję i mających to samo przeznaczenie użytkowe co Produkty. Umowa została zawarta na czas określony 5 lat i obowiązuje od dnia jej podpisania. Stronom przysługuje możliwość jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach szczegółowo określonych w Umowie. Jednocześnie wypowiedzenie Umowy z powodu istotnego naruszenia jej postanowień zostało obarczone karą umowną, której wysokość została uzależniona od czasu obowiązywania Umowy i której wysokość maleje w miarę jej wykonywania, przy czym maksymalna kwota kary umownej to 500.000 zł. Rozwiązanie Umowy uprawnia Strony do odstąpienia od Umów sprzedaży Produktów, na warunkach szczegółowo określonych w Umowie, przy czym skorzystanie z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży Produktu przez Emitenta będzie wiązało się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Dystrybutora kary umownej. Pozostałe warunki wykonania Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Zarząd Emitenta wyjaśnia, że wyroby Plasma Fission są przeznaczone do wykonywania zabiegów medycznych, dermatologicznych i podobnych, w ramach których dokonuje się sublimacji białek w tkankach organizmów żywych. Produkty te są mobilnym sprzętem specjalistycznym używanym w medycynie estetycznej i chirurgii. W działaniu Plasma Fission wykorzystywany jest opatentowany wynalazek pt.: „Układ elektroniczny do generowania wiązki plazmy” zgłoszony do ochrony w Urzędzie Patentowym RP, zarejestrowany w dniu 22.09.2021 r. pod nr Pat.239616, służący do wytwarzania wiązki plazmy. Ponadto Zarząd wyjaśnia, że Elektroniczne Skalpele Plazmowe są medycznymi urządzeniami zabiegowymi. Wyroby te są przeznaczone do przecinania tkanek poprzez koagulację białek w mokrym polu zabiegowym i wykorzystują skorelowaną wiązkę plazmy o wysokiej precyzji działania do powstania m. in. zjawiska hemostazy. Za ich pomocą możliwe jest wykonywanie wymagających wysokiej precyzji zabiegów operacyjnych. Na opracowanie wyrobu Producent otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, nr umowy RPDS.01.02.01-02-0001/20-00 z dnia 22.12.2020 r. w kwocie 1.445.469,69 zł. Zarząd Emitenta przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż zawarcie ww. umowy może mieć wpływ na osiągane wyniki finansowe Emitenta, co wypełnia przesłanki art. 17 ust. 1 MAR. Osoby reprezentujące Spółkę: Marcin Sprawka - Prezes Zarządu

Inne komunikaty