Trwa ładowanie...
Notowania
ACREBIT: strona spółki
20.09.2022, 10:02

YOS Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu

Zarząd Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej "Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 6/2022 z dnia 18 maja 2022 roku dotyczącego wyboru projektu Emitenta do dofinansowania, informuje o zawarciu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej „PARP”) umowy o dofinansowanie projektu „Przygotowanie projektu o Eurogrant planowanego do realizacji w ramach programu EIC Accelerator” (dalej „Projekt”) w ramach poddziałania 2.3.6. Granty na Eurogranty Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej „Umowa”), której przedmiotem jest określenie zasad udzielenia przez PARP dofinansowania realizacji Projektu oraz praw i obowiązków Stron związanych z realizacją Projektu.
Celem Projektu jest pozyskanie środków na przeprowadzenie badań i analiz związanych z produkcją urządzenia hiperbarycznego (dalej „Hyperbary”), wymaganych na potrzeby pozyskania dalszego finansowania mającego umożliwić globalizację produktu Hyperbary. Całkowity koszt realizacji Projektu oraz całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynoszą 280.060,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych), przy czym dofinansowanie zostało przyznane w kwocie nie przekraczającej 280.060,00 zł. Kwota dofinansowania zostanie rozliczona na etapie końcowego rozliczenia Projektu. Płatność dofinansowania będzie odbywała się na podstawie wniosków o płatność składanych przez Spółkę w określonych terminach, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy, przy czym Spółka może wnosić o wypłatę zaliczki w wysokości nie wyższej niż 40% kwoty dofinansowania. Okres kwalifikowalności wydatków w Projekcie rozpoczyna się w dniu 1 czerwca 2022 roku i kończy się w dniu 31 grudnia 2023 roku. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia albo bez okresu wypowiedzenia w przypadkach szczegółowo określonych w Umowie, przy czym w przypadku rozwiązania Umowy, Spółka zobowiązana będzie do zwrotu otrzymanego dofinansowania w całości. Zabezpieczeniem należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy na czas realizacji Projektu oraz warunkiem wypłaty dofinansowania, jest wystawienie i wniesienie przez Spółkę weksla in blanco opatrzonego klauzulą "nie na zlecenie" z podpisem notarialnie poświadczonym wraz z deklaracją wekslową. Pozostałe warunki wynikające z Umowy, nie odbiegają od standardowej umowy związanej z dofinansowaniem projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Osoby reprezentujące spółkę: Marcin Sprawka – Prezes Zarządu

Inne komunikaty