Trwa ładowanie...
Notowania
ACREBIT: strona spółki
11.10.2022, 20:05

YOS Uzyskanie dofinansowania na uruchomienie projektu „Skaner Ran”

Zarząd Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie [dalej "Spółka", "Emitent"], informuje o zawarciu w dniu 10 października 2022 roku umowy o wsparcie [powierzenie grantu] zgodnie z Projektem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.3: Prace B+R finansowanie z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa [dalej „Umowa”] pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie [dalej „NCBR”], Medventure sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie [dalej „Grantodawca” lub „Fundusz”] oraz Medventure spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Lublinie [dalej „ASI”] a specjalnie zawiązaną na potrzeby realizacji projektu spółką Woundscanning sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie [dalej „Woundscanning sp. z o.o.” lub „Grantobiorca”], w której Emitent na dzień publikacji niniejszego raportu posiada 100 udziałów stanowiących 100 proc. udziału w kapitale zakładowym i tyle samo w głosach na Zgromadzeniu Wspólników Woundscanning sp. z o.o. Przedmiotem Umowy jest określenie warunków udzielanego Grantobiorcy przez Fundusz finansowania na potrzeby realizacji projektu badawczo rozwojowego pod nazwą „Skaner Ran” [dalej „Projekt”]. Celem Projektu jest realizacja systemu wizualizacji i monitorowania ran trudno gojących, który ma na celu opracowanie metodologii obejmującej aktywizację, przetwarzanie, analizę i wizualizację hybrydowych [wielomodalnych] danych obrazowych w diagnostyce ran przewlekłych skóry, która ułatwi lub wręcz umożliwi ocenę głębokości rany i wizualizację obszarów pod powierzchnią skóry na podstawie jej trójwymiarowego modelu. Technologia opracowana w ramach Projektu ma stanowić dopełnienie urządzenia Emitenta - Hyperbary i wspólnie z nim stworzyć ekosystem terapeutyczno-leczniczy w ramach wspólnej technologii.
Całkowita wartość projektu wynosi 1.102.861,00 zł. Na finansowanie Projektu składają się: 1. inwestycja kapitałowa w spółkę Woundscanning sp. z o.o. w wysokości 220.572,20 zł [dokonanie inwestycji jest warunkiem zawarcia Umowy] [dalej „Warunek”], 2. grant [dalej „Grant”] w wysokości 882.288,80 zł. Grant wypłacany będzie w transzach po spełnieniu warunków określonych w Umowie. Celem spełnienia Warunku w dniu 10 października 2022 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Woundscanning sp. z o.o., na którym podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Woundscanning sp. z o.o. z kwoty 5.000 zł do kwoty 6.700 zł w drodze ustanowienia 34 udziałów, o wartości nominalnej 50 zł każdy, tj. o łącznej wartości 1.700 zł, które to udziały zostały objęte przez ASI. ASI pokrył objęte udziały Woundscanning sp. z o.o. wkładem pieniężnym w wysokości 220.572,20 zł. Po rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego Woundscanning sp. z o.o., Emitentowi będzie przysługiwało 100 udziałów, stanowiących 74,6 proc. udziału w kapitale zakładowym i tyle samo w głosach na Zgromadzeniu Wspólników Woundscanning sp. z o.o. Woundscanning sp. z o.o. zobowiązany jest do realizacji Projektu zgodnie z ustalonym w Umowie harmonogramem, w terminie 16 miesięcy od dnia otrzymania przez Woundscanning sp. z o.o. Grantu. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie w wyniku zgodnej woli stron Umowy, jak również z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia albo bez okresu wypowiedzenia w przypadkach szczegółowo określonych w Umowie. Woundscanning sp. z o.o. zobowiązana będzie do zwrotu otrzymanego Grantu wydatkowanego niezgodnie z celami Projektu, a w przypadku zaprzestania realizacji Projektu, do zwrotu nierozliczonej części Grantu. Pozostałe warunki wynikające z Umowy, nie odbiegają od standardowych warunków umowy związanej z dofinansowaniem projektów B+R realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.3: Prace B+R finansowanie z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje o rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki Stabilobaby prosta spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie [dalej „Stabilobaby P.S.A.”]. Stabilobaby P.S.A została stworzona przez Emitenta na potrzeby realizacji kolejnego projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.3: Prace B+R finansowanie z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa, którego celem jest stworzenie maty stabilograficznej i barorezystywnej z modułem uczenia maszynowego i sztuczną inteligencją przeznaczonym do badania dzieci do pierwszego roku życia, będącej urządzeniem digitalizującym i obiektywizującym dotychczas stosowane metody. Dzięki systemowi czujników będzie możliwe wczesne rozpoznanie możliwych problemów neuro-motorycznych u małych dzieci a nawet wczesnych faz autyzmu. Dzięki ww. technologii proces terapeutyczny rozpocznie się znacznie wcześniej i będzie miał większe szanse powodzenia. Na finansowanie ww. projektu składać się będzie [tak jak w przypadku Projektu] dokonanie inwestycji kapitałowej w spółkę oraz udzielenie grantu. Na chwile obecną Stabilobaby P.S.A. poszukuje inwestora, który dokona inwestycji kapitałowej w spółkę w celu umożliwienia jej pozyskania dofinansowania na realizację ww. projektu. O zawarciu umowy na dofinansowanie przez spółkę Stabilobaby P.S.A. Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym. Zarząd Emitenta wskazuje również na istnienie powiązań osobowych Emitenta ze spółką Woundscanning sp. z o. o. oraz Stabilobaby P.S.A., tj.: 1. Prezes Zarządu Emitenta oraz znaczący akcjonariusz Emitenta– Marcin Sprawka jest jednocześnie Prezesem Zarządu Woundscanning sp. z o. o., 2. Członek Rady Nadzorczej Emitenta oraz znaczący akcjonariusz Emitenta– Damian Kubera jest jednocześnie członkiem Zarządu Stabilobaby P.S.A. Na chwilę obecną Emitent nie planuje obejmować konsolidacją wyników finansowych Woundscanning sp. z o.o. oraz Stabilobaby P.S.A. z uwagi na nieistotność danych finansowych spółek. Osoby reprezentujące spółkę: Marcin Sprawka – Prezes Zarząd

Inne komunikaty