Trwa ładowanie...
Notowania

GRC Zawarcie umowy o dofinansowanie w formie pożyczki przez spółkę zależną od Emitenta

Zarząd Spółki GRUPA RECYKL S.A. z siedzibą w Śremie ("Emitent") informuje, że w dniu 18 października 2022 r. zarząd spółki Recykl Organizacja Odzysku S.A. („Spółka zależna”) zawarł z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej („NFOŚ”) umowę o dofinansowanie w formie pożyczki projektu pt. „Rozbudowa linii przetwórstwa opon poprzez zakup linii granulacji i doczyszczania granulatu gumowego w zakładzie produkcyjnym Recykl Organizacja Odzysku S.A. w Chełmie”” („Projekt”, „Umowa”).
Całkowity koszt netto realizacji Projektu wynosi 14.400.000 zł. Koszt Projektu zostanie pokryty ze środków pochodzących z oprocentowanej pożyczki udzielonej przez NFOŚ w kwocie 8.640.000 zł, bezzwrotnej dotacji w kwocie 4.320.000 zł, która zostanie udzielona przez NFOŚ na podstawie odrębnej umowy. Spółka zależna zaangażuje w projekt środki własne w kwocie 1.440.000 zł. Pożyczka udzielona jest do dnia 30 września 2031 r. Oprocentowanie pożyczki oparte jest o zmienną stopę procentową, powiększoną o marżę. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco poręczony przez Emitenta oraz zastaw rejestrowy na linii granulacji i doczyszczania granulatu gumowego zakupionej w ramach Projektu wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia. Zgodnie z zawartą Umową oraz zamierzeniami Emitenta, Projekt ma zostać zrealizowany do dnia 31 grudnia 2022 r. Okres trwałości Projektu wynosi 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji. Umowa przewiduje możliwość jej rozwiązania przez NFOŚ z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia z podaniem przyczyny lub bez wypowiedzenia, przy czym podstawą wypowiedzenia może być wyłącznie jedna z przyczyn wymienionych w umowie, związana z jej nienależytym wykonaniem przez Spółkę zależną. Rozwiązanie umowy skutkuje obowiązkiem zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi oraz odsetkami należnymi od pożyczki do dnia zapłaty oraz obowiązkiem zapłaty kary umownej w kwocie 864.000 zł. Postanowienia umowy o dofinansowanie nie odbiegają od standardowych warunków stosowanych w tego typu umowach. Zakup i uruchomienie nowej linii w Chełmie jest inwestycją prowadzącą do realizacji przez Grupę Kapitałową zamierzonej strategii Grupy Recykl 2030, o której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 5/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. Postawienie nowej linii do granulacji i doczyszczania granulatu gumowego zwiększy potencjał i możliwości produkcyjne zakładu w Chełmie i pozwoli na osiągnięcie przez Grupę założonych celów produkcyjnych i sprzedażowych podanych w Strategii Grupy Recykl w etapach pośrednich, tj. począwszy od 2024 roku zwiększenie wolumenów przerobu opon – do 120 tys. ton rocznie oraz zwiększenia wolumenów sprzedaży wysokomarżowych produktów Grupy – do 56 tys. ton rocznie dla SBR oraz 20 tys. ton rocznie dla czystego drutu stalowego.

Inne komunikaty