Trwa ładowanie...
Notowania

GRC Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta strategicznej umowy z Zeppelin Systems GmbH

Zarząd Spółki Grupa RECYKL S.A. (dalej jako „Emitent”,) informuje, że powziął informację o zawarciu w dniu 3 lutego 2023 r. przez RECYKL Organizacja Odzysku S.A. (dalej jako „Spółka zależna”) umowy o współpracy z Zeppelin Systems GmbH z siedzibą we Friedrichshafen w Niemczech (dalej jako „Zeppelin Systems”). Umowa określa ramowe warunki współdziałania stron w zakresie rozwoju i oferowania przez nie towarów, technologii oraz usług na rzecz klientów prowadzących działalność w branży gumowej i odpadowej.
Zeppelin Systems wchodzi w skład Grupy Zeppelin oferującej rozwiązania w branży budowlanej, systemach napędowych i energetycznych, inżynierii i budowie zakładów produkcyjnych, zatrudniającej łącznie 11.000 pracowników i osiągającej wartość sprzedaży na poziomie 3,7 mld euro (dane za rok 2021). Zeppelin Systems jest światowym liderem w inżynierii zakładów przetwórczych do obsługi wysokiej jakości materiałów sypkich, w tym m.in generalnym wykonawcą linii produkcyjnych w branży recyklingu opon oraz dostawcą rozwiązań technologicznych dla producentów opon, branży polimerowej, chemicznej i spożywczej. W ostatnich latach Zeppelin Systems wykonał szeroko zakrojone prace rozwojowe w dziedzinie pirolizy zużytych opon, a także był zaangażowany w rozwój innych procesów i metod recyklingu gumy i tworzyw sztucznych. Strony, zawierając umowę, spodziewają się uzyskania istotnych efektów synergii w obszarze wykorzystania doświadczeń i potencjału Zeppelin Systems w rozwoju oraz komercjalizacji technologii opracowanych przez Spółkę zależną Emitenta w zakładzie w Chełmie w zakresie: produkcji stabilizatorów i modyfikatorów do mieszanek mineralno-asfaltowych, wykorzystywanych w budownictwie drogowym, wytwarzanych z kordu tekstylnego odzyskiwanego w procesie recyklingu zużytych opon (SMAPOL), a także procesów mechanicznej i termomechanicznej dewulkanizacji gumy odzyskanej ze zużytych opon. Pozyskanie partnera tego formatu będzie w ocenie Zarządu Emitenta kamieniem milowym w procesie komercjalizacji technologii produkcji dodatków SMAPOL. Zeppelin Systems będzie pozyskiwał klientów z branży recyklingu, w tym recyklingu zużytych opon, zainteresowanych budową zakładów produkujących dodatki do mieszanek mineralno-asfaltowych na licencji Spółki zależnej Emitenta. Zeppelin Systems będzie również pozyskiwał, wśród firm budownictwa drogowego, odbiorców dodatków SMAPOL produkowanych przez Spółkę zależną. Drugim istotnym obszarem współpracy będzie rozwój i komercjalizacja, opracowanego przez Spółkę zależną Emitenta, procesu dewulkanizacji opon, w wyniku którego powstaje regenerat oraz puder gumowy, który może być wykorzystywany w procesie produkcji nowych opon. Również w tym wypadku przedmiotem działań partnera będzie pozyskiwanie klientów na korzystanie z technologii procesu dewulkanizacji oraz odbiorców gotowych produktów (pośród producentów opon), powstałych z zastosowaniem tego procesu. Oprócz tego, Strony zadeklarowały współpracę w zakresie rozwoju procesów sortowania i separacji opon. Procesy te mają istotne znaczenie dla poprawy parametrów granulatów, pudrów i regeneratów gumowych. Jest to kluczowe dla możliwości poszerzania skali ich wykorzystywania do produkcji nowych opon. Strony zamierzają współpracować w celu sprostania rosnącym wyzwaniom rynkowym w zakresie zwiększonej produkcji asfaltów modyfikowanych z wykorzystaniem dodatków w postaci pudrów gumowych, zamiast stosowanych dotychczas polimerów. Ważnym obszarem możliwego wykorzystania potencjałów obu stron będzie również pozyskiwanie dotacji z programów mających na celu podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorców unijnych na rynkach światowych w celu dofinansowania innowacyjnych przedsięwzięć. Realizacja tego celu będzie następować poprzez tworzenie przez obie strony konsorcjów – z udziałem dodatkowo, jako odbiorców, firm z branży oponiarskiej – wykorzystujących wiedzę Zeppelin Systems w zakresie potrzeb rynku oponiarskiego oraz doświadczenie w obszarze budowy linii technologicznych oraz zdolności Spółki zależnej Emitenta do dostarczania produktów i technologii wykorzystywanych przez tych odbiorców. Umowa zawarta została na okres jednego roku, z opcją przedłużenia na kolejny, taki sam okres, o ile żadna ze stron nie wypowie jej za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Na okres jednego roku, Zeppelin Systems została udzielona wyłączność na pozyskiwanie klientów na rozwiązania oferowane przez Spółkę zależną na obszarze całego świata, oprócz terenu Polski. Emitent uznał informację o zawarciu opisanej wyżej umowy za istotną z uwagi na jej przewidywane znaczenie dla możliwości zwiększenia skali działalności i uzyskiwanych przychodów w innowacyjnych obszarach rozwijanych od kilku lat w ramach przyjętej strategii biznesowej.

Inne komunikaty