Trwa ładowanie...
Notowania
IZOBLOK: strona spółki
6.12.2022, 16:50

IZB Zawarcie przez ubezpieczycieli ugody w sprawie związanej z akcją naprawczą prowadzoną przez Audi AG

Zarząd Spółki IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2020 z dnia 30.12.2020 r., informuje, że otrzymał od Zarządu IZOBLOK GmbH (spółki w 100% zależnej od Emitenta) informację o zawarciu przez ubezpieczyciela IZOBLOK GmbH z ubezpieczycielem Grupo Antolin-Irausa SA z siedzibą w Burgos w Hiszpanii („Grupo Antolin”) ugody w przedmiocie pokrycia roszczeń Grupo Antolin, dotyczących akcji naprawczej prowadzonej przez Audi AG na rynku USA. Ww. akcja naprawcza dotyczy elementu (tzw. słupka C) wyprodukowanego dla Audi AG przez Grupo Antolin, do którego część z EPP dostarczała Spółka IZOBLOK GmbH.
W trakcie postępowania likwidacyjnego prowadzonego pomiędzy Audi AG oraz Grupo Antolin ostateczna wysokość kosztów akcji naprawczej podlegających zwrotowi na rzecz Audi AG określona została na poziomie 4.000.000 EUR i została w całości pokryta przez Grupo Antolin. Na mocy umowy subrogacyjnej roszczenie regresowe w stosunku do IZOBLOK GmbH z tytułu pokrycia szkody zostało nabyte od Grupo Antolin przez ubezpieczyciela tj. HDI Global SE Sucursal en España, C/ Luchana 23, 28010 Madrid, Hiszpania („HDI Hiszpania”). Roszczenie to zostało następnie skierowane do ubezpieczyciela IZOBLOK GmbH tj. HDI Global SE Leipzig, Eisenbahnstr.1, 04315 Leipzig, Niemcy („HDI Niemcy”). W toku prowadzonego postępowania likwidacyjnego, HDI Hiszpania oraz HDI Niemcy doszły do porozumienia w zakresie rozliczenia szkody na mocy ugody, zgodnie z którą, bez przesądzania o zasadności roszczenia uzgodniły, że zapłata kwoty 1.500.000 EUR przez HDI Niemcy na rzecz HDI Hiszpania w całości i ostatecznie zaspokaja roszczenia Grupo Antolin względem IZOBLOK GmbH zgłoszone w związku z akcją naprawczą. Na mocy umowy ubezpieczenia IZOBLOK GmbH w związku z pokryciem kwoty roszczenia przez ubezpieczyciela został zobowiązany do zapłaty udziału własnego w szkodzie w wys. 200.000,00 EUR. Powyższe rozliczenie wyczerpuje na moment publikacji raportu kwestię roszczeń kierowanych do IZOBLOK GmbH w zw. z powyższą akcją naprawczą.

Inne komunikaty