Trwa ładowanie...
Notowania
RAFAKO: strona spółki
11.01.2023, 16:10

RFK Aktualizacja informacji odnośnie do projektu Jaworzno – otrzymanie wezwania do zapłaty od TAURON Wytwarzanie S.A.

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”), podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 11 stycznia 2023 roku otrzymał od TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworznie („TAURON Wytwarzanie”), adresowane do Emitenta, E003B7 sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu - spółki, w której Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym oraz Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, wezwanie do zapłaty kar umownych i odszkodowań („Wezwanie”) na kwotę łączną 1.312.440.218,91 zł (miliard trzysta dwanaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy dwieście osiemnaście złotych i 91/100), w terminie 30 dni od daty doręczenia Wezwania.
W Wezwaniu wskazano, iż obejmuje ono, według twierdzeń TAURON Wytwarzanie: 1. Kary umowne z Kontraktu numer 2013/0928/Ri na „Budowę nowych mocy w technologiach węglowych w TAURON Wytwarzanie S.A. – Budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II – w zakresie: kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku” („Kontrakt” zaś blok będący przedmiotem Kontraktu „Blok”) w kwocie łącznej 1.136.920.336,41 zł (miliard sto trzydzieści sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych i 41/100), co miałoby obejmować według twierdzeń TAURON Wytwarzanie: i. kary umowne w kwocie łącznej 682.152.201,85 zł (sześćset osiemdziesiąt dwa miliony sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście jeden złotych i 85/100), na podstawie postanowień Kontraktu dotyczących: a) zwłoki w dotrzymaniu terminu przystąpienia do usuwania wad lub terminu usunięcia wad w okresie gwarancji, b) zwłoki w podpisaniu Protokołu Zakończenia Okresu Przejściowego z uwagi na niedotrzymanie Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy A (jak zdefiniowano w Kontrakcie) oraz c) zwłoki w podpisaniu protokołu zakończenia etapu realizacji Kontraktu określonego jako „Wykonanie prób odbiorowych PSE grupa II część 3”; ii. kary umowne w kwocie 469.411.684,43 zł (czterysta sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta jedenaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote i 43/100), na podstawie postanowień Kontraktu dotyczących przestoju awaryjnego Bloku ponad wielkość wynikającą z gwarantowanej Dyspozycyjności Bloku (jak zdefiniowano w Kontrakcie); 2. odszkodowania w kwocie łącznej 175.519.882,50 zł (sto siedemdziesiąt pięć milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote i 50/100), co miałoby obejmować według twierdzeń TAURON Wytwarzanie: a) odszkodowanie z tytułu szkody poniesionej wskutek istnienia wad fizycznych (7.845.420,00 zł), b) odszkodowanie z tytułu nieusunięcia wad nielimitujących opisanych w Protokole Przejęcia Bloku do Eksploatacji (7.116.000,00 zł), c) odszkodowanie z tytułu kosztów wykonawstwa zastępczego w zakresie naprawy wad leja kotła i młynów (558.462,50 zł), d) odszkodowanie z tytułu błędów projektowych i realizacyjnych przedmiotu Kontraktu (160.000.000,00 zł). Zarząd Emitenta, w kontekście Wezwania, wyjaśnia, iż Emitent kwestionuje w całości istnienie wierzytelności TAURON Wytwarzanie, a wskazanych w Wezwaniu, przy czym, kierując się należytą starannością zlecił kompleksową i szczegółową analizę roszczeń i twierdzeń wskazanych przez TAURON Wytwarzanie S.A. w Wezwaniu.

Inne komunikaty