Trwa ładowanie...
Notowania
RAFAKO: strona spółki
13.01.2023, 18:28

RFK Aktualizacja informacji odnośnie do projektu Jaworzno – skierowanie przez Emitenta do TAURON Wytwarzanie S.A. oraz TAURON Polska Energia S.A. wezwań do zapłaty i złożenia oświadczeń.

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”), podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 13 stycznia 2023 roku Emitent skierował do: (i) TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworznie („TAURON Wytwarzanie”), wezwanie do zapłaty i złożenia oświadczenia („Wezwanie TAURON Wytwarzanie”) oraz (ii) TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach („TAURON PE”), wezwanie do zapłaty i złożenia oświadczenia („Wezwanie TAURON PE”).
Przedmiotem Wezwania TAURON Wytwarzanie, są skierowane przez Emitenta do TAURON Wytwarzanie, roszczenia o: 1. zapłatę przez TAURON Wytwarzanie kwoty 1.500.000,00 zł (milion pięćset tysięcy złotych i 00/100) jako świadczenia na wskazane w Wezwaniu TAURON Wytwarzanie cele społeczne, z tytułu bezprawnego naruszenia dóbr osobistych Emitenta; 2. zapłatę przez TAURON Wytwarzanie na rzecz Emitenta kwoty 249.605.000,00 zł (dwieście czterdzieści dziewięć milionów sześćset pięć tysięcy złotych i 00/100) tytułem odszkodowania za zawinioną przez TAURON Wytwarzanie szkodę Emitenta będącą następstwem naruszenia dóbr osobistych Emitenta oraz utraty możliwości pozyskania przez Emitenta nowych zleceń, wynikającej z braku redukcji gwarancji finansowych będących zabezpieczeniem Kontraktu numer 2013/0928/Ri na „Budowę nowych mocy w technologiach węglowych w TAURON Wytwarzanie S.A. – Budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II – w zakresie: kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku” („Kontrakt” zaś blok będący przedmiotem Kontraktu „Blok”); 3. zapłatę przez TAURON Wytwarzanie na rzecz Emitenta kwoty 319.447.991,00 zł (trzysta dziewiętnaście milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i 00/100) tytułem odszkodowania za zawinioną przez TAURON Wytwarzanie szkodę Emitenta będącą następstwem wydłużenia realizacji Kontraktu, z zastrzeżeniem, iż jest to wysokość szkody przy założeniu, iż zakończenie realizacji Kontraktu nastąpi do końca 2023 roku; 4. zapłatę przez TAURON Wytwarzanie na rzecz Emitenta kwoty 1.450.000,00 zł (milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy i 00/100) tytułem zwrotu poniesionych przez Emitenta kosztów usuwania usterek, uszkodzeń urządzeń i usuwania skutków awarii w odniesieniu do Bloku, zawinionych przez TAURON Wytwarzanie i będących następstwem użycia węgla niespełniającego warunków Kontraktu, z zastrzeżeniem, iż jest to kwota roszczenia według stanu na dzień sporządzenia Wezwania TAURON Wytwarzanie; 5. złożenie przez TAURON Wytwarzanie oświadczenia, o treści wskazanej w Wezwaniu TAURON Wytwarzanie, stanowiącego przeprosiny za naruszenie dóbr osobistych Emitenta. 6. zapłatę przez TAURON Wytwarzanie na rzecz Emitenta kwoty 34.471.000,00 zł (trzydzieści cztery miliony czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy i 00/100) tytułem waloryzacji wynagrodzenia z Kontraktu. Podstawą skierowania przez Emitenta wobec TAURON Wytwarzanie roszczeń wskazanych w Wezwaniu TAURON Wytwarzanie – z punktów 1. – 5. powyżej - jest w szczególności: (i) naruszenie przez TAURON Wytwarzanie dóbr osobistych Emitenta wyrażające się w rozpowszechnianiu kontrfaktycznych twierdzeń dotyczących Emitenta, czy też jakości wykonawstwa Kontraktu przez Emitenta, (ii) odpowiedzialność TAURON Wytwarzanie za wydłużenie realizacji Kontraktu, wynikająca m. in. ze stosowania węgla niespełniającego warunków Kontraktu, (iii) odpowiedzialność TAURON Wytwarzanie za usterki, uszkodzenia urządzeń i awarie w odniesieniu do Bloku, będące m. in. następstwem stosowania węgla niespełniającego warunków Kontraktu. Podstawą skierowania przez Emitenta wobec TAURON Wytwarzanie roszczenia wskazanego w Wezwaniu TAURON Wytwarzanie – z punktu 6. powyżej – jest obiektywna zmiana sytuacji mikro i makroekonomicznej. Nadto, w Wezwaniu TAURON Wytwarzanie wskazano, iż: 1. w przypadku niepowodzenia, na skutek działania lub zaniechania TAURON Wytwarzanie, tzw. procesu inwestorskiego Emitenta, a więc dotyczącego znalezienia dla Emitenta inwestora, który nabyłby 7.665.999 akcji Emitenta należących do PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie oraz 34.800.001 akcji Emitenta należących do Multaros Tradin Company Limited z siedzibą w Limassol, a także udzieliłby Emitentowi finansowania („Proces Inwestorski”), Emitent skieruje wobec TAURON Wytwarzanie dalsze roszczenia odszkodowawcze w kwocie nie niższej, niż 300.000.000,00 zł (trzysta milionów złotych i 00/100); 2. w przypadku, gdy wobec Emitenta - na skutek działania lub zaniechania TAURON Wytwarzanie – kontrahenci i partnerzy biznesowi Emitenta, w tym z realizowanych obecnie przez Emitenta kontraktów, skierują wobec Emitenta roszczenia z tytułu kar umownych lub odszkodowawcze, Emitent skieruje wobec TAURON Wytwarzanie roszczenia odszkodowawcze/regresowe w kwocie nie niższej, niż 483.305.502,71 zł (czterysta osiemdziesiąt trzy miliony trzysta pięć tysięcy pięćset dwa złote i 71/100). Przedmiotem Wezwania TAURON PE, są skierowane przez Emitenta do TAURON PE, roszczenia o: 1. zapłatę przez TAURON PE kwoty 1.500.000,00 zł (milion pięćset tysięcy złotych i 00/100) jako świadczenia na wskazane w Wezwaniu TAURON PE cele społeczne, z tytułu bezprawnego naruszenia dóbr osobistych Emitenta; 2. zapłatę przez TAURON PE na rzecz Emitenta kwoty 249.605.000,00 zł (dwieście czterdzieści dziewięć milionów sześćset pięć tysięcy złotych i 00/100) tytułem odszkodowania za bezprawne naruszenie dóbr osobistych Emitenta; 3. złożenie przez TAURON PE oświadczenia, o treści wskazanej w Wezwaniu TAURON PE, stanowiącego przeprosiny za naruszenie dóbr osobistych Emitenta. Nadto, w Wezwaniu TAURON PE wskazano, iż: 1. w przypadku niepowodzenia, na skutek działania lub zaniechania TAURON PE, Procesu Inwestorskiego, Emitent skieruje wobec TAURON PE dalsze roszczenia odszkodowawcze w kwocie nie niższej, niż 300.000.000,00 zł (trzysta milionów złotych i 00/100); 2. w przypadku, gdy wobec Emitenta - na skutek działania lub zaniechania TAURON PE – kontrahenci i partnerzy biznesowi Emitenta, w tym z realizowanych obecnie przez Emitenta kontraktów, skierują wobec Emitenta roszczenia z tytułu kar umownych lub odszkodowawcze, Emitent skieruje wobec TAURON PE roszczenia odszkodowawcze/regresowe w kwocie nie niższej, niż 483.305.502,71 zł (czterysta osiemdziesiąt trzy miliony trzysta pięć tysięcy pięćset dwa złote i 71/100). Podstawą skierowania przez Emitenta wobec TAURON PE roszczeń wskazanych w Wezwaniu TAURON PE jest w szczególności naruszenie przez TAURON PE dóbr osobistych Emitenta, wyrażające się w rozpowszechnianiu kontrfaktycznych twierdzeń dotyczących Emitenta, czy też jakości wykonawstwa Kontraktu przez Emitenta.

Inne komunikaty