Trwa ładowanie...
Notowania

ODL Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach informuje, że raporty okresowe Emitenta w roku 2023 będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
- Raport roczny za 2022 rok - w dniu 12 kwietnia 2023 roku, - Raport kwartalny za I kwartał 2023 roku - w dniu 12 maja 2023 roku, - Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku - w dniu 14 listopada 2023 roku, - Raport półroczny za I półrocze 2023 roku - w dniu 21 września 2023 roku. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757), Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2022 oraz za II kwartał roku obrotowego 2023.

Inne komunikaty