Trwa ładowanie...
Notowania
RAFAKO: strona spółki
8.03.2023, 19:35

RFK Aktualizacja informacji odnośnie do projektu Jaworzno – przedłużenie okresu obowiązywania gwarancji należytego wykonania kontraktu.

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta: (i) numer 9/2023 z dnia 7 lutego 2023 roku, informującego m. in. o zawarciu w dniu 7 lutego 2023 roku w ramach mediacji przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej („Sąd Polubowny”), pomiędzy Emitentem, Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie („Mostostal”, Emitent i Mostostal łącznie „Wykonawca”), E003B7 sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu - spółką, w której Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym („Spółka Zależna”) oraz TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworznie („TAURON Wytwarzanie”) porozumienia („Porozumienie”), (ii) numer 16/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku informującego, iż w terminie do dnia 28 lutego 2023 roku nie doszło do uzgodnienia ostatecznych warunków ugody pomiędzy Wykonawcą, Spółką Zależną i TAURON Wytwarzanie, jak również o tym, iż Wykonawca, Spółka Zależna i TAURON Wytwarzanie kontynuują negocjacje i mediacje przed Sądem Polubownym celem uzgodnienia ostatecznych warunków ugody, (iii) numer 18/2023 z dnia 7 marca 2023 roku informującego o zawarciu w ramach mediacji przed Sądem Polubownym pomiędzy Wykonawcą, Spółką Zależną i TAURON Wytwarzanie aneksu numer 1 do Porozumienia („Aneks”), a także (iv) numer 6/2023 z dnia 24 stycznia 2023 roku informującego o przedłużeniu do dnia 10 marca 2023 roku obowiązywania gwarancji należytego wykonania w zakresie realizacji Kontraktu numer 2013/0928/Ri na „Budowę nowych mocy w technologiach węglowych w TAURON Wytwarzanie S.A. – Budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II – w zakresie: kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku” („Kontrakt”), jak również o przedłożeniu TAURON Wytwarzanie dokumentów potwierdzających przedłużenie okresu obowiązywania gwarancji należytego wykonania w zakresie realizacji Kontraktu, niniejszym podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 8 marca 2023 roku doszło do przedłużenia do dnia 24 marca 2023 roku okresu obowiązywania gwarancji należytego wykonania w zakresie realizacji Kontraktu, a także do doręczenia TAURON Wytwarzanie dokumentów potwierdzających przedłużenie okresu obowiązywania gwarancji należytego wykonania w zakresie realizacji Kontraktu.
Nadto, Zarząd Emitenta wskazuje, iż: 1. doręczenie TAURON Wytwarzanie w dniu 8 marca 2023 roku dokumentów potwierdzających przedłużenie do dnia 24 marca 2023 roku okresu obowiązywania gwarancji należytego wykonania w zakresie realizacji Kontraktu, stanowiło warunek zawieszający zmian Porozumienia, dokonywanych Aneksem; 2. łączna kwota gwarancji należytego wykonania w zakresie realizacji Kontraktu nie uległa zmianie i wynosi 549.820.561,76 zł (pięćset czterdzieści dziewięć milionów osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych i 76/100).

Inne komunikaty