Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

STF Powołanie Członków Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A.

W dniu 25 maja 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "STALPROFIL" S.A., powołało:
1. Pana Mariusza Janusa, 2. Pana Mirosława Nowaka, na członków Rady Nadzorczej "STALPROFIL" S.A., na okres trwania wspólnej kadencji obecnej Rady Nadzorczej, trwającej w latach obrotowych 2020 - 2024. Osoby powołane na członków Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki "STALPROFIL" S.A. jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkowie organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Wyżej wymienione osoby nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Życiorysy zawodowe nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółka przekazuje w złączeniu do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: §5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty