Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
REINO: strona spółki
29.06.2023, 23:57

RNC Powołanie Rady Nadzorczej oraz Zarządu nowej kadencji

Zarząd REINO Capital S.A. ("Spółka ") informuje, iż w dniu 29 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Radę Nadzorczą nowej kadencji.
Do Rady Nadzorczej nowej kadencji zostali powołani dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej Spółki: 1. Pani Beata Binek-Ćwik, 2. Pani Karolina Janas, 3. Pani Małgorzata Kosińska, 4. Pan Andrzej Kowal, 5. Pan Kamil Majewski. W załączeniu Spółka przekazuje życiorysy członków Rady Nadzorczej wybranych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2023 r. Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 29 czerwca 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Zarząd nowej kadencji. W skład Zarządu został powołany dotychczasowy Prezes Zarządu Spółki – Pan Radosław Świątkowski, któremu powierzono dalsze pełnienie funkcji Prezesa. Życiorys Pana Radosława Świątkowskiego stanowi załącznik do raportu. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Inne komunikaty