Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
REINO: strona spółki
29.09.2023, 17:18

RNC PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport półroczny PSr2023    
           (rok)   
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
   za półrocze roku obrotowego2023obejmujące okresod 2023-01-01 do 2023-06-30  
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej  
        w walucie     
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-09-29    
 
 
  REINO CAPITAL S. A.  
  (pełna nazwa emitenta)  
  REINO CAPITAL SA Finanse inne (fin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  00 - 645 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  LUDWIKA WARYŃSKIEGO 3A  
  (ulica) (numer)  
  22 273 97 50 22 273 97 50  
  (telefon)  (fax)  
  office@reinocapital.pl www.reinocapital.pl  
  (e-mail)  (www)  
  8951853338 020195815  
  (NIP)  (REGON)  
 B-think Audit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2023półrocze / 2022półrocze / 2023półrocze / 2022 
 Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF     
 POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH1.01.2023 - 30.06.20231.01.2022 - 30.06.20221.01.2023 - 30.06.20231.01.2022 - 30.06.2022 
 Przychody netto ze sprzedaży12 6347 4902 7391 613 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej9081 455197313 
 Zysk (strata) brutto19677542167 
 Podatek dochodowy-12285-361 
 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej20748945105 
 Zysk netto z działalności zaniechanej---- 
 Zysk (strata) netto20748945105 
 Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej20748945105 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej4941 598107344 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-145-23 409-31-5 042 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 312-1 145-284-247 
 Przepływy pieniężne netto razem-963-22 956-209-4 944 
 Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR)0,00260,00610,00060,0013 
 POZYCJE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ30.06.202330.06.202230.06.202330.06.2022 
 Aktywa trwałe51 38848 46711 54710 355 
 Wartość firmy6 9156 9151 5541 477 
 Zobowiązania długoterminowe16 12818 5183 6243 956 
 Zobowiązania krótkoterminowe4 9132 1731 104464 
 Kapitał własny39 85040 9538 9548 750 
 Kapitał podstawowy64 56064 56014 50713 793 
 Liczba akcji w szt.80 700 00080 700 00080 700 00080 700 000 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)0,490,510,110,11 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)     
 Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSSF     
 POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH1.01.2023 - 30.06.20231.01.2022 - 30.06.20221.01.2023 - 30.06.20231.01.2022 - 30.06.2022 
 Przychody netto ze sprzedaży2 9941 293649279 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej192-94342-203 
 Zysk (strata) brutto-554-1 204-120-259 
 Zysk (strata) netto-493-1 095-107-236 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej610-475132-102 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-152-21 450-33-4 620 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 284-1 107-278-239 
 Przepływy pieniężne netto razem-825-23 033-179-4 961 
 Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR)-0,006-0,014-0,001-0,003 
 POZYCJE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ30.06.202330.06.202230.06.202330.06.2022 
 Aktywa razem144 797142 98832 53630 549 
 Inwestycje długoterminowe143 836141 53732 32030 239 
 Zobowiązania długoterminowe16 03518 2013 6033 889 
 Zobowiązania krótkoterminowe1 999954449204 
 Kapitał własny132 421132 62729 75628 335 
 Kapitał podstawowy64 56064 56014 50713 793 
 Liczba akcji w szt.80 700 00080 700 00080 700 00080 700 000 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)1,641,640,370,35 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)     
 
 
 
 
 
 <html> <head> </head> <body> Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej u&#380;yto kursu &#347;redniego NBP na dzie&#324; bilansowy. Do przeliczenia pozycji rachunku zysk&#243;w i strat oraz sprawozdania z przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych u&#380;yto kursu b&#281;d&#261;cego &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; kurs&#243;w NBP obowi&#261;zuj&#261;cych na ostatni dzie&#324; poszczeg&#243;lnych miesi&#281;cy danego okresu. Kurs EUR/PLN - dla danych bilansowych w okresie 1.01.2023 - 30.06.2023 - 4,6130 PLN, w okresie 01.01.2022 - 30.06.2022 - 4,6427 PLN.<br> <p> Dla danych rachunku zysk&#243;w i strat oraz sprawozdania z przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych - na dzie&#324; 30.06.2023 - 4,4503PLN, na dzie&#324; 30.06.2022 - 4,6806 PLN. </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 „Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy 
 
 PlikOpis 
 rnc_raport polroczny 2023_ssf_podp_2023-09-29.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REINO Capital SA za I półrocze 2023 
 rnc_raport polroczny 2023_szd_podp_2023-09-29.pdfSprawozdanie z działalności GK REINO Capital SA w I półroczu 2023 
 REINO_raport_PSF_MSSF_1H 2023.pdfRaport z przeglądu sprawozdania finansowego REINO Capital SA za I półrocze 2023 
 GK REINO_raport_PSSF_MSSF 1H 2023.pdfRaport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK REINO Capital za I półrocze 2023 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-09-29Radosław ŚwiątkowskiPrezes ZarząduRadosław Świątkowski 
 
   

Załączniki

Inne komunikaty