Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
SOHODEV: strona spółki
30.06.2023, 16:09

SHD P /: formularz raportu półrocznego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
 
   Raport półroczny P2022    
           (rok)   
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) 
  dlainnych emitentów  
 
     (rodzaj emitenta)    
   za półrocze roku obrotowego2022obejmujące okresod 2022-10-01 do 2023-03-31  
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-06-30    
 
 
  SOHO DEVELOPMENT SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  SOHO DEVELOPMENT Developerska (dev)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  01-048 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Smocza 27  
  (ulica) (numer)  
  +48 882 040 320    
  (telefon)  (fax)  
    www.sohodevelopment.pl  
  (e-mail)  (www)  
  5261029318 010964606  
  (NIP)  (REGON)  
 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 półrocze / 2022półrocze /2021półrocze / 2022półrocze /2021 
 Przychody ze sprzedaży112225 
 Koszt własny sprzedaży -18 -4 
 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży11421 
 Koszty sprzedaży     
 Koszty ogólnego zarządu-1 268-1 631-270-351 
 Zysk (strata) ze sprzedaży-1 257-1 627-268-351 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 350-2 117-288-456 
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem-1 107-2 185-236-471 
 Zysk (strata) netto za okres-1 135-2 150-242-463 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 113-3 567237-769 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 72110 475-7932 257 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-55-689-12-148 
 Aktywa trwałe 1 582 340 
 Aktywa obrotowe15 09532 5843 2297 004 
 Kapitał własny Emitenta13 09122 1612 8004 763 
 Zobowiązania i rezerwy długoterminowe3366714 
 Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe1 97111 9394222 566 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO)0,610,800,130,17 
 Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO)-0,05-0,08-0,01-0,02 
 Liczba akcji na dzień bilansowy21 539 89727 530 11121 539 89727 530 111 
 Średnia ważona liczba akcji21 539 89727 530 11121 539 89727 530 111 
 
 
 
 
 <html> <head> </head> <body> <p class="MsoNormal" align="justify"> <span><font size="11.0pt">Warto&#347;&#263; ksi&#281;gow&#261; na jedn&#261; akcj&#281; obliczono w stosunku do liczby akcji Emitenta, pomniejszonej o akcje w&#322;asne Emitenta. Tak obliczona liczba akcji wynosi&#322;a 21.539.897 na dzie&#324; 31.03.2023 r. i 27.530.111 na dzie&#324; 31.03.2022 r.</font></span><br><br><span><font size="11.0pt">Zysk na jedn&#261; akcj&#281; obliczono jako stosunek wyniku netto w okresie do &#347;redniej wa&#380;onej liczby akcji Emitenta w okresie, pomniejszonej o akcje w&#322;asne Emitenta. &#346;rednia wa&#380;ona liczba akcji wynosi&#322;a 21.539.897 za okres od 01.10.2022 r. do 31.03.2023 r. i 27.530.111 za okres od 01.10.2021 r. do 31.03.2022 r. </font></span> </p> <div class="WordSection1"> <p class="MsoNormal" align="justify"> <span><font size="11.0pt">Na dzie&#324; bilansowy Emitent posiada&#322; 5.990.214 akcji w&#322;asnych.&#160; W dniu 12 kwietnia 2023 r. S&#261;d Rejonowy dla m.st. Warszawy dokona&#322; wpisu obni&#380;enia kapita&#322;u zak&#322;adowego. Na mocy wpisu obni&#380;enia kapita&#322;u do rejestru przedsi&#281;biorc&#243;w, umorzeniu uleg&#322;o &#322;&#261;cznie 5.990.214 akcji Sp&#243;&#322;ki.</font></span> </p> <p class="MsoNormal"> <span><font size="11.0pt">Poszczeg&#243;lne pozycje zosta&#322;y wyra&#380;one w tysi&#261;cach z&#322;otych, chyba &#380;e stwierdzono inaczej.</font></span> </p> <p class="MsoNormal" align="justify"> <span><font size="11.0pt">Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym sprawozdaniu zosta&#322;y przeliczone na EURO wed&#322;ug nast&#281;puj&#261;cych zasad:</font></span> </p> <p class="000Normal" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0cm; margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: normal"> <span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font face="Times New Roman" size="7.0pt">- </font></span><span><font size="11.0pt" face="Times New Roman,serif">poszczeg&#243;lne pozycje aktyw&#243;w i pasyw&#243;w&#160;&#8211;&#160;wed&#322;ug &#347;redniego kursu og&#322;oszonego na dany dzie&#324; przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 4,6755 / EURO na 31 marca 2023 r. oraz 4,6525 z&#322; / EURO na 31 marca 2022 r.),</font></span> </p> <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt"> <span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">- </font></span><span><font size="11.0pt">poszczeg&#243;lne pozycje sprawozdania z ca&#322;kowitych dochod&#243;w oraz sprawozdania z przep&#322;yw&#243;w &#347;rodk&#243;w pieni&#281;&#380;nych &#8211; wed&#322;ug kursu stanowi&#261;cego &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; &#347;rednich kurs&#243;w ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzie&#324; ka&#380;dego zako&#324;czonego miesi&#261;ca okresu sprawozdawczego (odpowiednio 4,6948 / EURO za 6 miesi&#281;cy 2022-2023 r. oraz 4,6409 z&#322; / EURO za 6 miesi&#281;cy 2021 - 2022 r.).</font></span> </p> </div> <span><font size="12.0pt" face="Times New Roman,serif"><br clear="all"> </font></span> </body> </html> 
 
 Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 „Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy” 
 
 PlikOpis 
 SHD SA_SF_1 H 2022_2023.pdfJednostkowe SF 1H 2022-2023 SHD SA 
 SZ SHD SA 1 H 2022_2023.pdfSprawozdanie Zarządu 1H 2022-2023 SHD SA 
 Oświadczenie Zarządu Soho Development.pdfOświadczenie Zarządu SHD SA 
 Raport_SOHO_31 03 2023.pdfRaport Biegłego Rewidenta z przeglądu 1H 2022-2023 SHD SA 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-06-30Anna BurdaPrezes Zarządu  
 2023-06-30Beata MatasekGłówna Księgowa  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty