Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
SUNTECH: strona spółki
28.06.2023, 14:21

SUN Wypłata dywidendy Suntech S.A.

Zarząd Spółki Suntech S.A. informuje, że w dniu 28 czerwca 2023 r. Spółka opublikowała uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w tym uchwałę o podziale zysku za rok obrotowy 2022 i przeznaczeniu go na wypłatę dywidendy.
Niniejszym Emitent publikuje istotne informacje na temat wypłaty dywidendy za rok 2022 zatwierdzonej uchwałą ZWZA w dniu 27 czerwca 2023 r. 1. Łączna wartość dywidendy wynosi 478 200,00 zł _słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście zł. 2. Cały zysk netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 8 166 988 93 zł słownie: osiem milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem 93/100 złotych został podzielony w następujący sposób: a. kwota 478 200,00 zł słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych przeznaczona jest na wypłatę dywidendy, b. kwota 7 688 788,93 zł słownie: siedem milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem 93/100 złotych przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki. 3. Dywidendą zostanie objętych 15 940 000 akcji Spółki, tj. wszystkie istniejące akcje składające się na kapitał zakładowy Emitenta. Wartość dywidendy przypadającej na 1 akcję wynosi 0,03 zł trzy grosze. 4. Dzień dywidendy przypada na 6 lipca 2023 r., a termin wypłaty dywidendy przypada na dzień 20 lipca 2023 roku.

Inne komunikaty