Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
FIGENE: strona spółki
25.07.2023, 13:25

FIG Zawarcie Term Sheet z mBank S.A. dotyczącego bazowych warunków finansowania budowy Farmy Wiatrowej GROMADKA

Zarząd FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 25 lipca 2023 r. został podpisany przez Emitenta i spółkę zależną Unio Verde Gromadka Sp. z o.o. („UVG”, „Pożyczkobiorca”) z mBank S.A. („Bank", „Pożyczkodawca”) Term Sheet dotyczący uzyskania finansowania dla Projektu Farmy Wiatrowej GROMADKA o mocy 57,4 MW („Projekt”) - największej inwestycji, która znajduje się w portfelu Emitenta w ramach utworzonej spółki celowej („SPV”).
Na podstawie zawartego Term Sheet zostały ustalone następujące bazowe warunki finasowania Projektu, tj.: (1) Planowany całkowity koszt Projektu wynosi 433,6 mln zł. (2) Bank w konsorcjum z innymi bankami, udzieli: (a) Kredytu inwestycyjnego w wysokości do 260,2 mln zł, stanowiącego nie więcej niż 60% całkowitych kosztów Projektu, z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z budową farmy wiatrowej Pożyczkobiorcy. Kredyt inwestycyjny może zostać udzielony na okres 18 lat, licząc od dnia uruchomienia środków. (b) Kredytu odnawialnego do kwoty 44,4 mln zł na finansowanie i refinansowanie płatności podatku VAT związanego z procesem budowy Projektu. (c) Kredytu odnawialnego celem obsługi zadłużenia udzielonego na okres 18 lat od dnia uruchomienia środków. Ostateczna kwota zostanie uzgodniona na podstawie potrzeb obsługi zadłużenia. Warunki udzielenia powyższego finansowania, wymagane gwarancje i zabezpieczania nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Na podstawie zawartego Term Sheet Strony nie podjęły wobec siebie żadnych finansowych czy też niefinansowych zobowiązań. Okres obowiązywania niniejszego porozumienia został ustalony do dnia 30 września 2023 r. W tym czasie Strony podejmą negocjacje w celu ustalenia szczegółowych warunków umowy pozyskania finansowania tej inwestycji. Unio Verde Gromadka Sp. z o.o. to spółka celowa przeznaczona do realizacji budowy największego w portfelu Emitenta projektu farmy wiatrowej zlokalizowanej w województwie dolnośląskim składającej się z 14 turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą pomocniczą o łącznej mocy 57,4 MW, na które UVG posiada warunki przyłączenia do sieci i podpisaną umowę przyłączeniową z TAURON Dystrybucja. Emitent uznał zawarcie niniejszego Term Sheet za informację poufną ze względu na istotną wartość potencjalnej umowy, która wraz ze środkami jakie mają być pozyskane od funduszy zarządzanych przez Cordiant Capital Inc. w wysokości do 30 mln EUR (ESPI nr 4/2023 z dnia 4 maja 2023 r.), ma zabezpieczyć finansowanie pozwalające na realizację tej inwestycji. Finansowanie realizacji niniejszego Projektu ma być oparte na formule project finance. Dotychczasowe nakłady poniesione na tę inwestycję pochodziły ze środków własnych i wyniosły ok. 4,6 mln EUR. Ponadto, realizacja niniejszej inwestycji ma strategiczne i priorytetowe znaczenie dla Grupy FIGENE ze względu skalę mocy niniejszej farmy wiatrowej i stanowi istotny kamień milowy w dalszym rozwoju Grupy Kapitałowej. Możliwość bezpośredniej współpracy z potencjalnymi odbiorcami energii elektrycznej na bazie długoterminowych umów sprzedaży energii ma wpłynąć pozytywnie na znaczący wzrost przychodów Grupy FIGENE w przyszłych okresach.

Inne komunikaty