Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
SEKO: strona spółki
25.08.2023, 7:03

SEK SA-P /2023: formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
    Raport półroczny SA-P2023     
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) 
 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową lub dla emitentów papierów wartościowych będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi) 
 
Za półrocze bieżącego roku obrotowego2023obejmujące okresod 2023-01-01 do 2023-06-30 
 oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego2022obejmujące okresod 2022-01-01 do 2022-06-30 
 
       data przekazania:2023-08-25    
 
 
  SEKO SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  SEKO S.A. Artykuły spożywcze  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  89-620 Chojnice  
  (kod pocztowy)(miejscowość)  
  Zakładowa 3  
  (ulica) (numer)  
  +48525108140 +48523967351  
  (telefon) (fax)  
  seko@sekosa.pl www.sekosa.pl  
  (e-mail) (www)  
  5860102990 190601172  
  (NIP) (REGON)  
 HLB M2 AUDIT PIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
 (firma audytorska)          
 Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):      
 TRUERaport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo 
 FALSESprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego 
 FALSEStanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego  
 FALSEStanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii  
 TRUEOświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego 
 TRUEPółroczne sprawozdanie finansowe TRUEw wersji skróconejFALSEw wersji pełnej 
  TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnych 
        FALSEDodatkowe wymogi dla emitentów będących ASI  
  TRUERachunek zysków i stratTRUEInformacja dodatkowa  
  TRUEZestawienie zmian w kapitale własnym     
 TRUESprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) 


WYBRANE DANE FINANSOWE
       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR 
 półrocze / 2023półrocze / 2022półrocze / 2023półrocze / 2022 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów123 11893 40026 68920 118 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej7 386-3 3541 601-722 
 Zysk (strata) brutto7 636-3 6111 655-778 
 Zysk (strata) netto6 265-2 9331 358-632 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej9 9492 6622 157573 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 874-14 836-623-3 196 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-4 803-1 139-1 041-245 
 Przepływy pieniężne netto, razem2 272-13 313493-2 868 
 Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)130 656141 35129 35930 139 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)47 61262 37710 69913 300 
 Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)9 74812 2872 1902 620 
 Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)29 79141 7606 6948 904 
 Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)83 04478 97418 66016 839 
 Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)665665149142 
 Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)6 650 0006 650 0006 650 0006 650 000 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,94-0,440,20-0,09 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,94-0,440,20-0,09 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)12,4911,882,812,53 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)12,4911,882,812,53 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,330,000,070,00 
       
 <html> <head> </head> <body> <p> Zadeklarowana dywidenda:<br>Szczeg&#243;&#322;y dotycz&#261;ce podzia&#322;u Wyniku Finansowego za 2022 rok zosta&#322;y opisane w punkcie XIX Informacji Dodatkowej. </p> <p> Zasady przeliczania: </p> <p> Pozycje bilansowe - zosta&#322;y przeliczone wed&#322;ug &#347;redniego kursu NBP, obowi&#261;zuj&#261;cego na ostatni dzie&#324; ka&#380;dego okresu obj&#281;tego raportem. </p> <p> Pozycje z rachunku wynik&#243;w i rachunku przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych - zosta&#322;y przeliczone wed&#322;ug kursu &#347;redniego NBP w ka&#380;dym okresie obliczonego, jako &#347;rednia arytmetyczna kurs&#243;w obowi&#261;zuj&#261;cych na ostatni dzie&#324; ka&#380;dego miesi&#261;ca w okresie obj&#281;tym raportem. </p> <p> Kursy przyj&#281;te do przeliczenia: </p> <p> Pozycje bilansowe na dzie&#324; 30.06.2023 r. &#8211; 4,4503 EUR/PLN </p> <p> Pozycje bilansowe na dzie&#324; 31.12.2022 r. &#8211; 4,6899 EUR/PLN </p> <p> Pozycje z rachunku wynik&#243;w i rachunku przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych za I p&#243;&#322;rocze 2023 r. &#8211; 4,6130 EUR/PLN </p> <p> Pozycje z rachunku wynik&#243;w i rachunku przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych za I p&#243;&#322;rocze 2022 r. &#8211; 4,6427 EUR/PLN </p> </body> </html> 
       
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ
    
 RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
    
   
    
 PlikOpis 
 4_SEKO_2023_PSF_skrócone_RAP_PL_PIE.pdfRaport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdnia finansowego SEKO S.A. za I półocze 2023 r. 
    

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
    
 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
    
   
    
 PlikOpis 
 5_Oswiadczenie_o_rzetelnosci.pdfOświadczenie Zarządu SEKO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za I półocze 2023 r. 
    

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-08-25Tomasz KustraWiceprezes Zarządu  
 2023-08-25Joanna SzymczakWiceprezes Zarządu  
 
   

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
    
 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) 
    
   
    
 PlikOpis 
 14_SEKO_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_30.06.2023.pdfSprawozdanie Zarządu SEKO S.A. z działalności Spółki w I półroczu 2023 r. 
 14a_SEKO_sprawozdanie_finansowe_30.06.2023.pdfSprawozdanie finansowe za I półrocze 2023 r. podpisane elektronicznie 
    

Załączniki

Inne komunikaty