Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

STF PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport półroczny PSr2023    
           (rok)   
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
   za półrocze roku obrotowego2023obejmujące okresod 2023-01-01 do 2023-06-30  
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie     
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-09-01    
 
 
  STALPROFIL SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  STALPROFIL S.A. Handel (han)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  41-308 Dąbrowa Górnicza  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  ul. Roździeńskiego 11a  
  (ulica) (numer)  
  032 261-60-00 032-795-59-72  
  (telefon)  (fax)  
    www.stalprofil.com.pl  
  (e-mail)  (www)  
  629-001-21-66 001367518  
  (NIP)  (REGON)  
 Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2023półrocze /2022półrocze / 2023półrocze /2022 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów822 5951 179 517178 321254 058 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej25 51188 6265 53019 089 
 Zysk (strata) brutto17 37689 0783 76719 187 
 Zysk (strata) netto przypadający /(a) na akcjonariuszy jednostki dominującej9 95067 9652 15714 639 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej121 886(1 466)26 422(316) 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(21 254)9 730(4 607)2 096 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(66 369)(18 866)(14 387)(4 064) 
 Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów34 263(10 602)7 427(2 284) 
 Aktywa razem995 4411 122 799223 680239 408 
 Zobowiazania długoterminowe56 01559 64012 58712 717 
 Zobowiązania krótkoterminowe356 291475 72680 060101 436 
 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej484 242491 171108 811104 730 
 Kapitał zakładowy1 7501 750393373 
 Liczba akcji17 500 00017 500 00017 500 00017 500 000 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,573,880,120,84 
 
 <html> <head> </head> <body> <p class="MsoCaption" align="justify" style="margin-bottom: 0cm"> <span><font color="black" size="3">Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walut&#281; Euro w nast&#281;puj&#261;cy spos&#243;b: </font></span><font size="3"><br><span>Pozycje dotycz&#261;ce skonsolidowanego sprawozdania z zysk&#243;w lub strat i innych ca&#322;kowitych dochod&#243;w, skonsolidowanego sprawozdania z przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych oraz skonsolidowanego zysku przypadaj&#261;cego na jedn&#261; akcj&#281; za I p&#243;&#322;rocze 2023 (I p&#243;&#322;rocze 2022) przeliczono wed&#322;ug kursu stanowi&#261;cego &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; &#347;rednich kurs&#243;w og&#322;aszanych przez NBP obowi&#261;zuj&#261;cych na ostatni dzie&#324; ka&#380;dego miesi&#261;ca p&#243;&#322;rocza. Kurs ten wyni&#243;s&#322; 1 EURO = 4,6130 z&#322; (1 EURO = 4,6427 z&#322;).</span><br><span>Pozycje dotycz&#261;ce skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono wed&#322;ug &#347;redniego kursu og&#322;oszonego przez NBP, obowi&#261;zuj&#261;cego na dzie&#324; bilansowy. Kurs ten wyni&#243;s&#322; na 30 czerwca 2023r. - 1 EURO = 4,4503 z&#322; (na 31 grudnia 2022r. - 1 EURO = 4,6899 z&#322;). </span><br><span>Dane bilansowe dotycz&#261;ce okresu poprzedniego prezentowane s&#261; na koniec roku obrotowego 2022.</span></font> </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 „Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy 
 
 PlikOpis 
 PSr2023.pdfSkonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 
 GK_STALPROFIL_RBR_przegląd_30_06_2023_MSSF_30_08_2023.pdfRaport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
 STALPROFIL_RBR_przegląd_30_06_2023_MSSF_30_08_2023.pdfRaport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-09-01Henryk OrczykowskiPrezes Zarządu - Dyrektor Generalny  
 2023-09-01Zenon JędrochaWiceprezes Zarządu - Dyrektor Handlowy  
 2023-09-01Sylwia Potocka-LewickaWiceprerzes Zarządu - Dyrektor Finansowy  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty