Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ODL P /: formularz raportu półrocznego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
                 
   Raport półroczny P2023    
           (rok)   
                 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
      
     (rodzaj emitenta)    
   za półrocze roku obrotowego2023obejmujące okres   
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługPZR  
        w walucie     
                 
       data przekazania:     
                 
                 
  ODLEWNIE POLSKIE SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  ODLEWNIE Metalowy (met)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  27-200 Starachowice  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  inż. Władysława Rogowskiego 22  
  (ulica) (numer)  
  (0-41) 275 86 00 (0-41) 275 86 82  
  (telefon)  (fax)  
  zarzad@odlewniepolskie.pl odlewniepolskie.pl  
  (e-mail)  (www)  
  664-00-05-475 290639763  
  (NIP)  (REGON)  
 BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 
 (firma audytorska)          
                 


WYBRANE DANE FINANSOWE
       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 półrocze / 2023półrocze / 2022półrocze / 2023półrocze / 2022 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów155 084142 37633 61930 667 
 Zysk/strata z działalności operacyjnej33 50818 4507 2643 974 
 Zysk/strata brutto30 29619 4286 5684 185 
 Zysk/strata netto24 38115 1845 2853 270 
 Aktywa (stan na koniec okresu)198 929154 84244 70033 082 
 Kapitał własny (stan na koniec okresu)134 131104 43930 14022 313 
 Kapitał zakładowy (stan na koniec okresu)30 16430 1646 7786 444 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (stan na koniec okresu)64 79850 40314 56010 768 
 Zobowiązania krótkoterminowe47 95038 02010 7758 123 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej32 594-4 3237 066-931 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-11 334-9 835-2 457-2 118 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-6 026-7 885-1 306-1 698 
 Przepływy pieniężne netto, razem15 234-22 0433 302-4 748 
 Średnia ważona liczba akcji zwykłych na koniec kwartału (w szt.)20 109 62120 109 62120 109 62120 109 621 
 Liczba akcji ( w szt.) na koniec okresu20 109 62120 109 62120 109 62120 109 621 
 Zanualizowany zysk / strata na jedną akcję w zł/EUR (zysk zanualizowany/ średnia ważona liczba akcji)1,991,330,430,29 
 Wartość księgowa na jedną akcję w zł/EUR (kapitał własny/ liczba akcji)6,675,191,501,11 
       
 <html> <head> </head> <body> <p class="MsoNormal" align="justify"> <span><font face="Arial Narrow,sans-serif" size="2">Do przeliczenia wybranych danych finansowych zaprezentowanych w raporcie Sp&#243;&#322;ki za pierwsze p&#243;&#322;rocze 2023 r. i danych por&#243;wnawczych za pierwsze p&#243;&#322;rocze 2022 r. przyj&#281;to:</font></span><font size="2"><br></font><span><font face="Arial Narrow,sans-serif" size="2">&#160;-&#160;&#160; dla pozycji rachunku zysk&#243;w i strat oraz rachunku przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych&#160; &#347;redni kurs dla waluty EUR obliczony jako &#347;rednia arytmetyczna&#160; &#347;rednich kurs&#243;w og&#322;oszonych&#160; przez NBP na ostatni dzie&#324; ka&#380;dego miesi&#261;ca od stycznia do czerwca danego roku, tj.:</font></span><br><b><span><font face="Arial Narrow,sans-serif" size="2">1 EUR = 4,6130 PLN&#160; dla I p&#243;&#322;rocze 2023 r.</font></span></b><br><b><span><font face="Arial Narrow,sans-serif" size="2">1 EUR = 4,6427 PLN&#160; dla I p&#243;&#322;rocze 2022 r.</font></span></b><br><span><font face="Arial Narrow,sans-serif" size="2">-&#160;&#160;&#160; dla pozycji bilansowych&#160; przyj&#281;to &#347;redni kurs NBP&#160; dla waluty EUR obowi&#261;zuj&#261;cy na dzie&#324; bilansowy, tj.:</font></span><br><span><font face="Arial Narrow,sans-serif" size="2"><b>1 EUR&#160; =&#160; 4,4503 PLN na dzie&#324;&#160; 30.06.2023 r.&#160;&#160; -&#160; tabela NBP nr 125/A/NBP/2023 z dnia&#160; 30.06.2023 r.</b></font></span><font size="2"><br></font><b><span><font face="Arial Narrow,sans-serif" size="2">1 EUR&#160; =&#160; 4,6806 PLN na dzie&#324;&#160; 30.06.2022 r.&#160;&#160; -&#160; tabela NBP nr 125/A/NBP/2022 z dnia&#160; 30.06.2022 r.</font></span></b> </p> </body> </html> 
       
 Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
    
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
    
 „Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy” 
    
 PlikOpis 
 SF_odlewnie_2023-06-30_pl.xhtmlSkrocone_SF_za_I_polrocze_2023 
 SF_odlewnie_2023-06-30_pl.xhtml.XAdESSkrocone_SF_za_I_polrocze_2023_podpisy 
 SzD_odlewnie_2023-06-30_pl.xhtmlSzD_za_I_polrocze_2023 
 SzD_odlewnie_2023-06-30_pl.xhtml.XAdESSzD_za_I_polrocze_2023_podpisy 
 Oswiadczenie_Zarzadu_2023-06-30_pl.xhtmlOswiadczenie_o_rzetelnosci 
 Oswiadczenie_Zarzadu_2023-06-30_pl.xhtml.XAdESOswiadczenie_o_rzetelnosci_podpisy 
 Raportzprzeglądu_OdlewniePolskie_30.06.2023.xhtmlRzP_za_I_polrocze_2023 
 Raportzprzeglądu_OdlewniePolskie_30.06.2023.xhtml.XAdESRzP_za_I_polrocze_2023_podpisy 
    

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-09-07Leszek WalczykPrezes Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty