Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ODL Otrzymanie pomocy publicznej przez Spółkę

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że w dniu 31 października 2023 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, po rozpatrzeniu wniosku Spółki, wydał decyzję o przyznaniu Spółce rekompensaty za 2022 rok w wysokości 3 594 118,74 (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemnaście złotych i siedemdziesiąt cztery grosze) złotych stanowiącej pomoc publiczną z tytułu przenoszenia kosztów zakupu uprawnień do emisji w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2015 roku o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2023 r. poz. 589 ze zm.) na ceny energii elektrycznej zużywanej do wytwarzania produktów w sektorach lub podsektorach energochłonnych. Powyższa kwota zostanie ujęta w księgach rachunkowych Spółki w pozycji pozostałe przychody operacyjne i będzie miała wpływ na wysokość zysku osiągniętego w IV kwartale 2023 roku.

Inne komunikaty