Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ODL Q 3/2023: formularz raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
                 
   Raport kwartalny Q3/2023  
           (kwartał)(rok)  
                 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
      
     (rodzaj emitenta)    
                 
 za3kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okres   
 zawierający skrócone sprawozdanie finansowe wedługPZR  
        w walucie     
                 
       data przekazania:     
                 
                 
  ODLEWNIE POLSKIE SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  ODLEWNIE Metalowy (met)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  27-200 Starachowice  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  inż. Władysława Rogowskiego 22  
  (ulica) (numer)  
  (0-41) 275 86 00 (0-41) 275 86 82  
  (telefon)  (fax)  
  zarzad@odlewniepolskie.pl odlewniepolskie.pl  
  (e-mail)  (www)  
  664-00-05-475 290639763  
  (NIP)  (REGON)  
                 
                 


WYBRANE DANE FINANSOWE
       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów213 030221 08946 54147 161 
 Zysk/strata z działalności operacyjnej39 51229 2718 6326 244 
 Zysk/strata brutto38 21531 1168 3496 637 
 Zysk/strata netto30 87424 7076 7455 270 
 Aktywa (stan na koniec okresu)181 920161 06839 24433 075 
 Kapitał własny (stan na koniec okresu)140 755114 04330 36423 418 
 Kapitał zakładowy (stan na koniec okresu)30 16430 1646 5076 194 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (stan na koniec okresu)41 16547 0258 8809 656 
 Zobowiązania krótkoterminowe26 75033 0245 7716 781 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej44 8498 3169 7981 774 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-14 203-11 750-3 103-2 506 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-24 419-8 261-5 335-1 762 
 Przepływy pieniężne netto6 227-11 6951 360-2 495 
 Średnia ważona liczba akcji zwykłych na koniec kwartału (w szt.)20 109 62120 109 62120 109 62120 109 621 
 Liczba akcji ( w szt.) na koniec okresu20 109 62120 109 62120 109 62120 109 621 
 Zanualizowany zysk / strata na jedną akcję w zł/EUR (zysk zanualizowany/ średnia ważona liczba akcji)1,521,510,330,32 
 Wartość księgowa na jedną akcję w zł/EUR (kapitał własny/ liczba akcji)7,005,671,511,16 
       
 <html> <head> </head> <body> <p class="MsoNormal" align="justify"> <span><font face="Arial Narrow,sans-serif" size="3">Do przeliczenia wybranych danych finansowych zaprezentowanych w raporcie&#160; Sp&#243;&#322;ki za 3 kwarta&#322;y 2023 r. i danych por&#243;wnawczych za 3 kwarta&#322;y 2022 r. przyj&#281;to:</font></span> </p> <p class="MsoNormal" align="justify"> <span><font face="Arial Narrow,sans-serif" size="3">-&#160;&#160;&#160; dla pozycji rachunku zysk&#243;w i strat oraz rachunku przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych&#160; &#347;redni kurs dla waluty EUR obliczony jako &#347;rednia arytmetyczna&#160; &#347;rednich kurs&#243;w og&#322;oszonych&#160; przez NBP na ostatni dzie&#324; ka&#380;dego miesi&#261;ca od stycznia do wrze&#347;nia danego roku, tj.:</font></span> </p> <p class="MsoNormal" align="justify"> <b><span><font face="Arial Narrow,sans-serif" size="3">&#160;1 EUR = 4,5773 PLN&#160; dla III kw. 2023 r.</font></span></b> </p> <p class="MsoNormal" align="justify"> <b><span><font face="Arial Narrow,sans-serif" size="3">&#160;1 EUR = 4,6880 PLN&#160; dla III kw. 2022 r.</font></span></b> </p> <p class="MsoNormal" align="justify"> <span><font face="Arial Narrow,sans-serif" size="3">-&#160;&#160;&#160; dla pozycji bilansowych&#160; przyj&#281;to &#347;redni kurs NBP dla waluty EUR obowi&#261;zuj&#261;cy na dzie&#324; bilansowy, tj.:</font></span> </p> <p class="MsoNormal" align="justify"> <span><font face="Arial Narrow,sans-serif" size="3">&#160;<b>1&#160; EUR&#160; =&#160; 4,6356 PLN na dzie&#324;&#160; 30.09.2023 r.&#160;&#160; -&#160; tabela NBP nr 189/A/NBP/2022 z dnia&#160; 29.09.2023 r.</b></font></span> </p> <p class="MsoNormal"> <b><span><font face="Arial Narrow,sans-serif" size="3">1&#160; EUR&#160; =&#160; 4,8698 PLN na dzie&#324;&#160; 30.09.2022 r.&#160;&#160; -&#160; tabela NBP nr 190/A/NBP/2022 z dnia&#160; 30.09.2022 r.</font></span></b> </p> </body> </html> 
       
 Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 SF_OPSA_2023-09-30_pl.xhtmlSF_za_3_kw_2023 
 SF_OPSA_2023-09-30_pl.xhtml.XAdESSF_za_3_kw_2023_podpisy 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
      
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-11-07Leszek WalczykPrezes Zarządu  
      
   
      

Załączniki

Inne komunikaty