Trwa ładowanie...
Notowania
WITTCHEN: strona spółki
18.09.2023, 18:48

WTN Informacja o korekcie SKONSOLIDOWANEGO PÓŁROCZNEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ WITTCHEN S.A. ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Zarząd Wittchen S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje o przedmiocie i charakterze korekty Skonsolidowanego półrocznego raportu grupy kapitałowej WITTCHEN S.A. za I półrocze 2022 roku, przekazanego do publicznej wiadomości 15 września 2022 r. Korekta dotyczy nieprawidłowej alokacji sprzedaży na polską i zagraniczną w Nocie 18 „Segmenty działalności. Informacje dotyczące obszarów geograficznych” Śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej WITTCHEN S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022, braku informacji o zadeklarowanej dywidendzie w Wybranych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej Wittchen i Wybranych danych finansowych WITTCHEN S.A. oraz błędnych wartości sprzedaży zagranicznej i wynikającej z nich dynamiki wzrostu i udziału w sprzedaży w ustępie 1 Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. za I półrocze 2022 roku.
W Nocie 18 „Segmenty działalności. Informacje dotyczące obszarów geograficznych” Śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej WITTCHEN S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022, pierwotnie przedstawiono: Przychody ze sprzedaży kraj w okresie 01.01.-30.06.2022 – wartość 115 627 oraz Przychody ze sprzedaży zagranica w okresie 01.01.-30.06.2022 – wartość 35 429, podczas gdy powinno być: Przychody ze sprzedaży kraj w okresie 01.01.-30.06.2022 - wartość 121 545 oraz Przychody ze sprzedaży zagranica w okresie 01.01.-30.06.2022– wartość 29 511. W wybranych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej Wittchen i Wybranych danych finansowych WITTCHEN S.A., pierwotnie przedstawiono: Zadeklarowana do daty raportu dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) w okresie 01.01.- 30.06.2022 w zł – wartość 0 oraz Zadeklarowana do daty raportu dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) w okresie 01.01.- 30.06.2022 w EUR – wartość 0. Podczas gdy powinno być: Zadeklarowana do daty raportu dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) w okresie 01.01.- 30.06.2022 w zł – wartość 3,03 oraz Zadeklarowana do daty raportu dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) w okresie 01.01.- 30.06.2022 w EUR – wartość 0,65. W ustępie 1 Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. za I półrocze 2022 roku, pierwotnie przedstawiono: przychody zagraniczne w I półroczu 2022 – wartość 35,4 mln zł, udział przychodów zagranicznych w przychodach całej Grupy za I półrocze 2022 – wartość 23%, wzrost udziału sprzedaży zagranicznej za I półrocze 2022 roku w porównaniu do analogicznego okresu – wartość 7 p.p. Podczas gdy powinno być: przychody zagraniczne w I półroczu 2022 – wartość 29,5 mln zł, udział przychodów zagranicznych w przychodach całej Grupy za I półrocze 2022 – wartość 20%, wzrost udziału sprzedaży zagranicznej za I półrocze 2022 roku w porównaniu do analogicznego okresu – wartość 4 p.p (3,15 p.p. przy zaokrągleniach do dwóch miejsc po przecinku). Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że w pozostałym zakresie, dane finansowe, a także inne informacje i oświadczenia zaprezentowane w jednostkowym i skonsolidowanym raporcie rocznym przekazanym w dniu 15 września 2022 r. - nie uległy zmianie. Spółka informuje, że powyższa korekta nie powoduje konieczności zmiany wniosku wyrażonego w raporcie niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego jednostkowego sprawozdania Spółki i skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej WITTCHEN S.A. obejmującego okres od 01.01.2022 r do 30.06.2022 r. Spółka niezwłocznie przekaże do publicznej wiadomości skorygowany raport półroczny za I półrocze 2022.

Inne komunikaty