Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ERG: strona spółki
19.09.2023, 15:23

ERG Rejestracja zmiany w Statucie

Zarząd ERG S.A. („Spółka”) informuje iż w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji zmiany w Statucie Spółki przez KRS. Zgodnie z otrzymaną informacją rejestracja zmiany jest datowana na 05.09.2023 rok. Przedmiotowa zmiana Statutu wynika z podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 22 czerwca 2023 roku Uchwały nr 14 o poniższej treści:
§ 1. Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 26. ust 3 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala zmianę Statutu Spółki poprzez dodanie postanowienia artykułu 20a o następującym brzemieniu: „Artykuł 20a 1. Zarząd jest obowiązany do udzielania Radzie Nadzorczej informacji o: a) uchwałach zarządu i ich przedmiocie; b) sytuacji spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym c) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki, d) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność; e) zmianach uprzednio udzielonych radzie nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację spółki. 2. Informacje, o których mowa w ust. 1, powinny być przekazywane Radzie Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej. 3. Wyłącza się stosowanie przepisu art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych.” § 2. Upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu statutu ERG S.A., uwzględniającego zmiany w Statucie uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2023 roku. § 3. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Jednocześnie w związku z przyjęciem przez Radę Nadzorczą ERG S.A. tekstu jednolitego Statutu Spółki w załączeniu go przekazujemy.

Załączniki

Inne komunikaty