Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
STALEXP: strona spółki
29.09.2023, 7:03

STX PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport półroczny PSr2023    
           (rok)   
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
   za półrocze roku obrotowego1obejmujące okresod 2023-01-01 do 2023-03-30  
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-09-29    
 
 
  STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna  
  (pełna nazwa emitenta)  
  STALEXPORT AUTOSTRADY inne  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  41-404 Mysłowice  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  ul. Piaskowa 20  
  (ulica) (numer)  
  0327627545    
  (telefon)  (fax)  
  info@stalexport-autostrady.pl www.stalexport-autostrady.pl  
  (e-mail)  (www)  
  634-013-42-11 271936361  
  (NIP)  (REGON)  
 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2023półrocze 1 /2022półrocze / 2023półrocze 1 /2022 
 DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STALEXPORT AUTOSTRADY ZA OKRES 6 MIESIĘCY KOŃCZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2023 R.     
 Przychody233 543187 72050 62740 433 
 Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej69 13530 00014 9876 462 
 EBITDA113 10573 86524 51915 910 
 Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem77 82326 33916 8705 673 
 Zysk/(Strata) netto za okres sprawozdawczy57 49515 93512 4643 432 
 Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej54 09912 83711 7282 765 
 Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.)247 262247 262247 262247 262 
 Zysk właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR)0,220,050,050,01 
 Rozwodniony zysk właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,220,050,050,01 
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej78 94772 52417 11415 621 
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej3 922(18 821)850(4 054) 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej(54 835)(62 936)(11 887)(13 556) 
 Przepływy pieniężne netto ogółem28 034(9 233)6 077(1 989) 
  30 czerwca 2023 r.31 grudnia 2022 r.30 czerwca 2023 r.31 grudnia 2022 r. 
 Aktywa razem1 482 8251 459 329333 197311 164 
 Aktywa trwałe920 257957 840206 785204 235 
 Aktywa obrotowe562 568501 489126 411106 930 
 Zobowiązania razem782 038760 042175 727162 059 
 Zobowiązania długoterminowe445 434459 030100 09197 876 
 Zobowiązania krótkoterminowe336 604301 01275 63664 183 
 Kapitał własny razem700 787699 287157 470149 105 
 Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej696 704692 177156 552147 589 
 Udziały niekontrolujące4 0837 1109171 516 
 Kapitał zakładowy185 447185 44741 67139 542 
 
 
 DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STALEXPORT AUTOSTRADY ZA OKRES 6 MIESIĘCY KOŃCZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2023 R.     
 Przychody2 3122 019501435 
 Strata z działalności operacyjnej(3 929)(2 766)(852)(596) 
 Zysk przed opodatkowaniem57 61147 46812 48910 224 
 Zysk netto za okres sprawozdawczy57 04146 89712 36510 101 
 Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.)247 262247 262247 262247 262 
 Zysk/(Strata) przypadający/(a) na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR)0,230,190,050,04 
 Rozwodniony zysk/(strata) przypadający/(a) na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR)0,230,190,050,04 
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(2 588)(77)(561)(17) 
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej56 60845 26912 2719 751 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej(49 630)(59 469)(10 759)(12 809) 
 Przepływy pieniężne netto ogółem4 390(14 277)952(3 075) 
  30 czerwca 2023 r.31 grudnia 2022 r.30 czerwca 2023 r.31 grudnia 2022 r. 
 Aktywa razem319 435311 97571 77866 521 
 Aktywa trwałe79 98281 45117 97217 367 
 Aktywa obrotowe239 453230 52453 80649 153 
 Zobowiązania razem7 8377 9891 7611 703 
 Zobowiązania długoterminowe5 7485 2921 2921 128 
 Zobowiązania krótkoterminowe2 0892 697469575 
 Kapitał własny razem311 598303 98670 01764 817 
 Kapitał zakładowy185 447185 44741 67139 542 
 
 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> </p> <table> <tr width="63" height="17" style="height: 12.75pt"> <td height="17" class="xl261" width="142" style="height: 12.75pt; width: 107pt"> &#160; </td> <td class="xl263" width="63" style="width: 47pt"> 2023 </td> <td class="xl264" width="63" style="width: 47pt"> 2022 </td> </tr> <tr height="17" style="height: 12.75pt"> <td height="17" class="xl261" style="height: 12.75pt"> kurs z dnia bilansowego </td> <td class="xl262" align="right"> 4,4503 </td> <td class="xl262" align="right" style="border-left-style: none; border-left-width: medium"> 4,6899 </td> </tr> <tr height="17" style="height: 12.75pt"> <td height="17" class="xl261" style="height: 12.75pt"> &#347;redni kurs z okresu </td> <td class="xl262" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium"> 4,613 </td> <td class="xl262" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium"> 4,6427 </td> </tr> </table> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 „Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy 
 
 PlikOpis 
 STX_Raport_z_przegladu_SSF_30062023_podpisane.pdf  
 STXA_skrócone_skonsolidowane_30.06.2023.pdf  
 STX_Raport_z_przegladu_JSF_30062023_podpisane.pdf  
 STXA_skrócone_jednostkowe_30.06.2023.pdf  
 Sprawozdanie Zarządu STXA_I_półrocze_2023.pdf  

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-09-29Andrzej KaczmarekPrezes Zarządu  
 2023-09-29Mariusz SerwaWiceprezs Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-02-13
STX Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2023, kończący się 31 grudnia 2023 roku, oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu w 2023 roku
2,83
0,00
2024-01-30
STX Wniosek Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (koncesjonariusza autostrady A-4 na odcinku Katowice – Kraków) do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o zmianę stawek opłat za przejazd autostradą dla pojazdów kategorii 1,2,3,4 i 5.
2,96
+2,36
2024-01-30
STX Terminy publikacji raportów okresowych Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2024
2,96
+1,35
2023-12-27
STX Zniesienie preferencyjnej stawki opłaty dla płatności automatycznych: A4Go, Telepass i videotollingu na autostradzie A4 Katowice-Kraków
3,26
-2,15
2023-11-14
STX Podjęcie przez Radę Nadzorczą Stalexport Autostrada Małopolska S.A. uchwały o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2023
2,72
0,00
2023-11-08
STX Podjęcie przez Zarząd i Radę Nadzorczą Stalexport Autostrada Małopolska S.A. uchwał o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2023
2,57
+3,11
2023-11-07
STX QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2,57
0,00
2023-10-23
STX Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 9 miesięcy 2023 r. (kończący się 30 września 2023 r.) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po 3 kwartałach 2023 r.
2,49
+0,80
2023-09-29
STX PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
2,46
0,00
2023-09-11
STX Skorygowane wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 6 miesięcy 2023 roku (kończący się 30 czerwca 2023 roku)
2,53
+0,79