Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

STF QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr3/2023  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za3kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-09-30  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-11-24    
 
 
  STALPROFIL SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  STALPROFIL S.A. Handel (han)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  41-308 Dąbrowa Górnicza  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  ul. Roździeńskiego 11a  
  (ulica) (numer)  
  032 261-60-00 032-795-59-72  
  (telefon)  (fax)  
    www.stalprofil.com.pl  
  (e-mail)  (www)  
  629-001-21-66 001367518  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów1 220 2271 755 471266 582374 461 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej31 538109 0906 89023 270 
 Zysk (strata) brutto24 308108 6795 31123 182 
 Zysk (strata) netto przypadający /(a) na akcjonariuszy jednostki dominującej10 74380 3732 34717 144 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej163 496112 69435 71924 039 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(46 284)(17 992)(10 112)(3 838) 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(92 641)(51 422)(20 239)(10 969) 
 Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów24 62643 4175 3809 261 
 Aktywa razem990 1601 122 799213 599239 408 
 Zobowiązania długoterminowe54 38659 64011 73212 717 
 Zobowiązania krótkoterminowe348 155475 72675 105101 436 
 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej488 964491 171105 480104 730 
 Kapitał zakładowy1 7501 750378373 
 Liczba akcji17 500 00017 500 00017 500 00017 500 000 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,614,590,130,98 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> <font size="3" face="Calibri,sans-serif"><span>Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walut&#281; Euro w nast&#281;puj&#261;cy spos&#243;b: Pozycje dotycz&#261;ce skonsolidowanego sprawozdania z zysk&#243;w lub strat i innych ca&#322;kowitych dochod&#243;w, skonsolidowanego sprawozdania z przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych oraz skonsolidowanego zysku przypadaj&#261;cego na jedn&#261; akcj&#281; za trzy kwarta&#322;y 2023r. (trzy kwarta&#322;y 2022 r.) przeliczono wed&#322;ug kursu stanowi&#261;cego &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; &#347;rednich kurs&#243;w og&#322;aszanych przez NBP obowi&#261;zuj&#261;cych na ostatni dzie&#324; ka&#380;dego miesi&#261;ca trzech kwarta&#322;&#243;w. Kurs ten wyni&#243;s&#322; 1 EURO = 4,5773 z&#322; (1 EURO = 4,6880 z&#322;). Pozycje dotycz&#261;ce skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono wed&#322;ug &#347;redniego kursu og&#322;oszonego przez NBP, obowi&#261;zuj&#261;cego na dzie&#324; bilansowy. Kurs ten wyni&#243;s&#322; na 30 wrze&#347;nia 2023 r. - 1 EURO = 4,6356 z&#322; (na 31 grudnia 2022r. - 1 EURO = 4,6899 z&#322;). Dane bilansowe dotycz&#261;ce okresu poprzedniego prezentowane s&#261; na koniec roku obrotowego 2022.</span></font><font face="Times New Roman"> </font> </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 QSr_3_2023.pdfSkonsolidowany raport kwartalny za 3 kw. 2023 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-11-24Henryk OrczykowskiPrezes Zarządu - Dyrektor Generalny  
 2023-11-24Zenon JędrochaWiceprezes Zarządu - Dyrektor Handlowy  
 2023-11-24Sylwia Potocka-LewickaWiceprerzes Zarządu - Dyrektor Finansowy  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty