Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
SUNNET: strona spółki
5.12.2023, 19:42

PGI Nabycie udziałów w spółce z branży militarnej - GGO Defence sp. z o.o

Zarząd Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) w dniu 5 grudnia 2023 r. nabył 50% udziałów w kapitale zakładowym spółki GGO Defence sp. z o.o. (dalej „Spółka”) za łączną cenę nabycia 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
Spółka posiada koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: • obrotu materiałami wybuchowymi klasy 1.1 – 1.6 wg klasyfikacji ADR, określonymi w pkt 1 – 4 Części II Rodzaje materiałów wybuchowych – MW Załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów wybuchowych, broni i amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót wymagane jest uzyskanie koncesji (Dz. U. poz. 1888) – bez prawa magazynowania, • obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 1 – 30 Części III – Rodzaje broni i amunicji – BA w/w Załącznika – bez prawa magazynowania, • obrotu wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w poz. WT II – WT XIV Części IV Rodzaje wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – WT w/w Załącznika – bez prawa magazynowania. oraz • w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego Emitent poprzez posiadania 50 proc. udziałów w Spółce zamierza realizować przyjętą strategię kierunków rozwoju, o których Emitent informował w Strategii Rozwoju opublikowanej raportem bieżącym ESPI nr 45/2023 z dnia 26 września 2023 r.

Inne komunikaty