Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
GETIN: strona spółki
6.12.2023, 16:38

GTN Projekty uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza dotyczących sprawy wprowadzonej do porządku obrad NWZ

Getin Holding S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że dzisiaj, tj. 6 grudnia 2023 r., w trybie art. 401 § 4 k.s.h., Pan Leszek Czarnecki, jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta, zgłosił Emitentowi projekty uchwał, dotyczące sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 12 grudnia 2023 r. w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Projekty uchwał oraz życiorysy zawodowe kandydatów na Członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Wszyscy zgłoszeni kandydaci złożyli oświadczenia o zgodzie na kandydowanie oraz o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej względem Emitenta i niefigurowaniu w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Ponadto panowie Bogdan Frąckiewicz i Stanisław Wlazło złożyli oświadczenia w zakresie spełniania kryteriów niezależności Członków Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia (Dz.U. z 2022 r., poz. 2554, t.j. ze zm.) w związku z § 19 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757 ze zm.).

Załączniki

Inne komunikaty