Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
KORBANK: strona spółki
25.01.2024, 17:24

KOR Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny

Zarząd Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_ informuje, iż w dniu 25 stycznia 2024 r. pomiędzy Emitentem a Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zostały zawarta dwie umowy:
1. Umowa kredytu inwestycyjnego do kwoty 10 300 000 zł (słownie dziesięć milionów trzysta tysięcy) na spłatę kredytu inwestycyjnego nr K00564/20 z dnia 21 kwietnia 2020 roku, udzielonego przez Santander Bank Polska Spółkę Akcyjną. 2. Umowa kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 1 500 000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) na spłatę kredytu w rachunku bieżącym nr K00565/20 z dnia 21 kwietnia 2020 roku, udzielonego przez Santander Bank Polska Spółkę Akcyjną. W opinii Zarządu Emitenta zawarte umowy będą mieć istotny wpływ na obniżenie bieżących i przyszłych kosztów finansowych (odsetek, prowizji, kosztów bieżącej obsługi) z tytułu obu kredytów przy równoczesnym obniżeniu wartości wymaganego przez Bank zabezpieczenia w postaci hipoteki umownej do sumy 17 700 000,00 PLN (słownie złotych: siedemnaście milionów siedemset tysięcy 00/100) ustanowionej na przysługującym. Kredytobiorcy prawie własności nieruchomości, położonej we Wrocławiu, ul. Fabryczna 16K, obręb Grabiszyn, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia–Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze: WR1K/00349255/0, po wykreśleniu hipoteki umownej do sumy 19 695 000,00 PLN (słownie złotych: dziewiętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100), ustanowionej na rzecz Santander Bank S.A..

Inne komunikaty