Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

STF Wybór oferty złożonej przez spółkę zależną Izostal S.A. jako najkorzystniejszej, w przetargu na dostawy izolowanych rur stalowych DN700 na potrzeby realizacji gazociągu relacji Wężerów – Przewóz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2024 z dnia 15 stycznia 2024 roku Zarząd STALPROFIL S.A. (Spółka) zawiadamia, że w dniu 29.01.2024 roku, powziął informację o wyborze przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający), oferty złożonej przez spółkę zależną Izostal S.A. jako najkorzystniejszej w Części 1 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy izolowanych rur stalowych DN700 o długości około 16 km dla zadania inwestycyjnego pn: „Dostawa rur stalowych na potrzeby realizacji gazociągu DN700 MOP 8,4 MPa Wężerów – Przewóz wraz z infrastrukturą towarzyszącą (postępowanie podzielone na 4 części)”.
Wartość oferty złożonej przez spółkę zależną Izostal S.A. wynosi 31,2 mln PLN netto, co stanowi 38,4 mln PLN brutto. Kryterium wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty stanowiła cena całkowita brutto oferty - waga 95% oraz pochodzenie produktu – waga 5%. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje realizację dostaw w terminie od 1 sierpnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. O zawarciu umowy z O.G.P. Gaz-System S.A. na przedmiotowe zadanie Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym. Przedmiotowa umowa stanowić będzie Umowę Częściową w ramach zawartej Umowy Ramowej, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 34/2022 z dnia 30 września 2022 roku.

Inne komunikaty