Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
HERKULES: strona spółki
31.01.2024, 15:56

HRS Zawarcie przez Spółkę aneksów do umów kredytowych

Zarząd Herkules S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 31 stycznia 2024 roku Spółka zawarła aneks do Umowy o kredyt obrotowy zawarty w dniu 26 września 2012 roku z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. („Umowa o kredyt obrotowy”), o zawarciu Umowy kredytowej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 49/2012 w dniu 1 października 2012 roku oraz aneks do Umowy o kredyt inwestycyjny zawarty w dniu 18 września 2019 roku z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. („Umowa o kredyt inwestycyjny”), o zawarciu Umowy o kredyt inwestycyjny Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 45/2019 w dniu 10 października 2019 roku.
Na mocy zawartego pomiędzy Emitentem a Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. („Bank”) aneksu do Umowy o kredyt obrotowy, strony zmieniły harmonogram spłaty zadłużenia w taki sposób, że aktualna kwota kredytu wynikająca z Umowy o kredyt obrotowy, w wysokości 5.800.000,00‬ zł (pięć milionów osiemset tysięcy złotych 00/100) następować będzie w sześćdziesięciu (60) równych ratach kapitałowych, począwszy od 31 stycznia 2024 roku, w przeciwieństwie do poprzedniej treści Umowy o kredyt obrotowy, która zakładała spłatę powyższego długu do końca marca 2024 roku. Na mocy zawartego pomiędzy Emitentem a Bankiem aneksu do Umowy o kredyt inwestycyjny strony zmieniły harmonogram spłaty zadłużenia w taki sposób, że aktualna kwota kredytu wynikająca z Umowy o kredyt inwestycyjny, w wysokości ‭1.601.610,58‬ zł (jeden milion sześćset jeden tysięcy sześćset dziesięć złotych 58/100) następować będzie w sześćdziesięciu (60) równych ratach kapitałowych, począwszy od 31 stycznia 2024 roku, w przeciwieństwie do poprzedniej treści Umowy o kredyt inwestycyjny, która zakładała spłatę powyższego długu do końca września 2024 roku. ‬ Pozostałe istotne warunki umowy o kredyt obrotowy oraz umowy o kredyt inwestycyjny, w tym warunki cenowe oraz zabezpieczenia nie uległy zmianie.

Inne komunikaty