Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
HERKULES: strona spółki
23.04.2024, 18:40

HRS SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport roczny SRR2023    
           (rok)    
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okresod2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR zatwierdzonych w UE  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-04-23    
 
 
  HERKULES Spółka Akcyjna  
  (pełna nazwa emitenta)  
  HERKULES S.A. Budownictwo (bud)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  03-236 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Annopol 5  
  (ulica) (numer)  
  22 519 44 44 22 519 44 45  
  (telefon)  (fax)  
  sekretariat@herkules-polska.pl www.herkules-polska.pl  
  (e-mail)  (www)  
  9512032166 017433674  
  (NIP)  (REGON)  
  2594006UP7JO0QGZ0H25 0000261094  
    (LEI)       (KRS)   
 Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2023202220232022 
 Przychody ze sprzedaży125 931,00157 047,0027 809,0033 498,00 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 989,007 622,00660,001 626,00 
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem-69 881,00-5 501,00-15 432,00-1 173,00 
 Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej-71 152,00-6 816,00-15 713,00-1 454,00 
 EBITDA22 447,0027 180,004 957,005 797,00 
 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej30 034,0028 454,006 632,006 069,00 
 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej6 440,00-6 600,001 422,00-1 408,00 
 Przepływy pieniężne z działalności finansowej-30 206,00-23 376,00-6 670,00-4 986,00 
 Przepływy pieniężne razem6 214,00-1 486,001 372,00-317,00 
 Środki pieniężne na koniec okresu11 141,004 927,002 562,001 051,00 
 Średnia ważona liczba akcji w okresie34 119 105,0034 119 105,0034 119 105,0034 119 105,00 
 Zysk netto z działalności kontynuowanej przypadający na 1 akcję (w zł)-2,09-0,20-0,46-0,04 
 
 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 HRS_SRR_2023_LPZ_2023-12-31_pl.xhtmlList Prezesa Zarządu 
 HRS_SRR_2023_LPZ_2023-12-31_pl.xhtml.xadespodpis 
 hrs-2023-12-31-pl.zipRoczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Herkules za 2023 r. 
 hrs-2023-12-31-pl.zip.XAdESpodpis 
 HRS_SSR_2023_SZ_2023-12-31_pl.xhtmlRoczne skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalnosci Grupy Kapitałowej Herkules za 2023 r. 
 HRS_SSR_2023_SZ_2023-12-31_pl.xhtml.XAdESpodpis 
 HRS_SSR_SB_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za 2023 r. 
 HRS_SSR_SB_2023-12-31_pl.BES.xhtml.xadespodpis 
 HRS_SRR_2023_oz_spr_2023-12-31_pl.xhtmlOświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdań Grupy Kapitałowej Herkules za 2023 r. 
 HRS_SRR_2023_oz_spr_2023-12-31_pl.xhtml.xadespodpis 
 HRS_SRR_2023_oz_aud_2023-12-31_pl.xhtmlOświadczenie Zarządu w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdań Grupy Kapitałowej Herkules za 2023 r. 
 HRS_SRR_2023_oz_aud_2023-12-31_pl.xhtml.xadespodpis 
 HRS_SRR_2023_orn_kom_2023-12-31_pl.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu Emitenta 
 HRS_SRR_2023_orn_aud_2023-12-31_pl.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące wybory firmy audytorskiej do badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej 
 HRS_SRR_2023_orn_spr_2023-12-31_pl.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej zawierające ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Herkules 

Załączniki

Inne komunikaty