Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

HRS Zawarcie przez Spółkę aneksów do umów leasingu

Zarząd Herkules S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 29 kwietnia 2024 roku do Spółki wpłynęły podpisane obustronnie aneksy do trzech umów leasingu zawartych pomiędzy Emitentem a Millennium Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Finansujący”). Na mocy zawartych aneksów Strony dokonały wydłużenia umów leasingu o osiemnaście (18) miesięcy od uprzednio określonych umowami leasingu terminów ich finalizacji.
Powyższe zmiany w harmonogramach spłaty mają związek z renegocjacjami wszystkich aktywnych czternastu (14) umów leasingu zawartych pomiędzy Finansującym a Emitentem i mają na celu rozłożenie na kolejne osiemnaście (18) miesięcy od uprzednio określonych umowami leasingu terminów ich finalizacji spłaty wartości rezydualnych w łącznej kwocie około 15,7 mln zł, które wedle uprzednio określonych harmonogramów przypadałyby do spłaty w 2024 roku – o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 3/2024 w dniu 29 marca 2024 roku.

Inne komunikaty