Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
KRUK: strona spółki
1.02.2024, 13:50

KRU Przydział obligacji emitowanych w ramach X Programu Emisji Obligacji oraz informacja o zakończeniu oferty publicznej Obligacji serii AO5EUR

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2024 z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie emisji obligacji w ramach Dziesiątego Programu Emisji Obligacji (Program), Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 1 lutego 2024 roku podjął uchwałę (Uchwała) w przedmiocie dokonania przydziału obligacji zwykłych na okaziciela serii AO5EUR (Obligacje), emitowanych w ramach Programu objętego Prospektem Podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 lipca 2023 roku (Prospekt).
Zgodnie z Uchwałą emisja Obligacji doszła do skutku i zostało przydzielonych 100.000 Obligacji, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 100 euro oraz o łącznej wartości emisyjnej 10.000.000 euro. Zapisy na oferowane 100.000 Obligacji prowadzono od 18 stycznia 2024 roku (włącznie) do 30 stycznia 2024 roku (włącznie). Oferta nie była podzielona na transze. W okresie subskrypcji 469 Inwestorów skutecznie złożyło 526 zapisów na 228.272 Obligacje. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 56,19%, Spółka przydzieliła 100.000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 457 Inwestorów. Jednocześnie Spółka informuje o zakończeniu oferty Obligacji. Obligacje były obejmowane w zamian za wkłady pieniężne po cenie emisyjnej wynoszącej 100 euro każda. Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów - w związku z ofertą Obligacji Spółka nie zawierała umów o subemisję. Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 10.000.000 euro. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, a jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej, którą jest EURIBOR® 3M powiększonej o stałą marżę w wysokości 4.00 p.p. w skali roku. Koszty przygotowania i przeprowadzenia ofert obligacji, jak również koszty promocji ofert obligacji oraz koszty sporządzenia dokumentacji, w tym Prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, będą znane po przeprowadzeniu wszystkich emisji obligacji emitowanych w ramach Programu. Ze względu na brak informacji o łącznych kosztach Programu oraz o ostatecznej liczbie obligacji wyemitowanych w ramach Programu, informację o odpowiednio łącznym oraz jednostkowym koszcie przeprowadzenia ofert Spółka przekaże oddzielnym raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach Programu. Koszty związane z oferowaniem Obligacji w ramach Programu obciążają koszty działalności Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

Inne komunikaty