Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

KOM Decyzja kierunkowa dotycząca zawiązania podatkowej grupy kapitałowej

Zarząd Komputronik S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 14.02.2024 roku podjął decyzję o podjęciu działań kierunkowych polegających na zawiązaniu Podatkowej Grupy Kapitałowej ("PGK"), będącej podatkową grupą kapitałową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U.2023 poz 2805 ze zm, zwana dalej: ustawą o CIT).
Podjęte działania kierunkowe, o których mowa powyżej polegają w szczególności na zawarciu przez Emitenta umowy w sprawie utworzenia PGK ze spółkami powiązanymi. Zgodnie z intencjami Spółki w skład PGK mają wchodzić następujące spółki: Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000270885 (spółka dominująca w ramach PGK), Komputronik Biznes sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000008979 (spółka zależna), Komputronik Signum sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000477569 (spółka zależna). Emitent stanowić będzie spółkę reprezentującą PGK w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o CIT oraz z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz.U.2023 r. poz.2383, zwana dalej: ordynacja podatkowa). Umowa o utworzeniu PGK przewiduje okres jej obowiązywania przez 3 (trzy) lata podatkowe, to jest od 01.04.2024 r. do 31.03.2027 r. Spółka zakłada, że wdrożenie projektu utworzenia PGK spowoduje ułatwienia w zakresie rozliczeń podatkowych, w tym ograniczy wymogi dokumentacyjne oraz przyczyni się do optymalizacji rozliczeń podatkowych wewnątrz PGK. Emitent informuje dodatkowo, iż zgodnie z dyspozycją przepisów ustawy o CIT, dalsze czynności w zakresie utworzenia PGK polegają w szczególności na zgłoszeniu umowy o utworzeniu PGK do właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz wydaniu w tym zakresie decyzji przez organy podatkowe.

Inne komunikaty