Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

KOM QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr3/2023  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlainnych emitentów  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za3kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okresod 2023-04-01 do 2023-12-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Rachunkowości  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Rachunkowości  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-02-14    
 
 
  KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  KOMPUTRONIK S.A. Informatyka (inf)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  60-003 Poznań  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Wołczyńska 37  
  (ulica) (numer)  
  061 8359400 061 8359401  
  (telefon)  (fax)  
  office@komputronik.pl www.komputronik.com  
  (e-mail)  (www)  
  9720902729 634404229  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-12-313 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-12-313 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-12-313 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-12-31 
 dane skonsolidowane     
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 220 8781 397 216273 066297 154 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej(117)121 975(26)25 941 
 Zysk (strata) brutto(4 625)160 953(1 034)34 231 
 Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego(4 188)156 948(937)33 379 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej16 42315 0513 6733 201 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(7 859)(900)(1 758)(191) 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(9 250)(11 422)(2 069)(2 429) 
 Przepływy pieniężne netto, razem(686)2 729(153)580 
 Aktywa razem480 800502 645110 580107 176 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania227 596239 31052 34551 027 
 Zobowiazania długoterminowe87 590107 81620 14522 989 
 Zobowiązania krótkoterminowe140 006131 49432 20028 038 
 Kapitał własny253 204263 33558 23556 149 
 Kapitał zakładowy979979225209 
 Liczba akcji w szt9 793 9749 793 9749 793 9749 793 974 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR)(0,43)16,02(0,10)3,41 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR)(0,43)16,02(0,10)3,41 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR)25,8526,895,955,73 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR)25,8526,895,955,73 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR)0,000,000,000,00 
 dane jednostkowe     
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 180 8281 340 945264 108285 186 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej(140)136 670(31)29 066 
 Zysk (strata) brutto(5 321)168 260(1 190)35 785 
 Zysk (strata) netto(4 935)164 151(1 104)34 911 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej17 31310 3783 8722 207 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(7 277)1 797(1 628)382 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(9 390)(10 434)(2 100)(2 219) 
 Przepływy pieniężne netto, razem6461 741144370 
 Aktywa razem462 831478 075106 447101 937 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania224 329224 20251 59447 805 
 Zobowiazania długoterminowe87 757107 40120 18322 900 
 Zobowiązania krótkoterminowe136 572116 80131 41024 905 
 Kapitał własny238 502253 87354 85354 132 
 Kapitał zakładowy979979225209 
 Liczba akcji w szt9 793 9749 793 9749 793 9749 793 974 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR)(0,50)16,76(0,11)3,56 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR)(0,50)16,76(0,11)3,56 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR)24,3525,925,605,53 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR)24,3525,925,605,53 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR)0,000,000,000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 SSF 31.12.2023-AA-WB-SP-sig.pdfSkrócone środroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Komputronik na 31.12.2023 r. 
 Wybrane skonsolidowane dane EUR 31.12.2023.pdfWybrane dane finansowe w EUR na dzień 31.12.2023 r. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-02-14Wojciech BuczkowskiPrezes Zarządu  
 2024-02-14Sebastian PawłowskiWiceprezes Zarządu  
 
 
 
   

Załączniki

Inne komunikaty