Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
HEMP: strona spółki
22.02.2024, 11:36

HMP Zawarcie umowy inwestycyjnej w związku z istotnym dokapitalizowaniem spółki Hemp&Health

Zarząd Hemp&Health S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu nr 21/2023 z dnia 16.11.2023 roku, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 22.02.2024 roku Emitent zawarł ze spółką prawa brytyjskiego („Inwestor”), umowę której przedmiotem jest zobowiązanie Inwestora do objęcia i opłacenia 30 000 000 akcji Spółki, emitowanych w ramach instytucji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
W ramach ww. umowy Spółka zobowiązała się względem Inwestora do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do zaoferowania objęcia łącznie 30 000 000 warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia łącznie 30 000 000 akcji Spółki, emitowanych w zw. z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego. Oferta nieodpłatnego objęcia warrantów subskrypcyjnych powinna zostać złożona w terminie 7 dni od dnia złożenia przez uprawnionego Inwestora żądania złożenia takiej oferty, przy czym Inwestor może żądać od Emitenta złożenia jednej lub większej liczby ofert. Objęcie i opłacenie akcji w wykonaniu praw z warrantów powinno nastąpić w terminie nie późniejszym niż 12 miesięcy od dnia zawarcia ww. umowy. Cena emisyjna akcji do których objęcia uprawniony jest Inwestor, wynosić będzie 90% średniej z minimalnych kursów akcji Spółki z ostatnich 20 dni notowań tych akcji w ASO przed dniem ustalenia ceny w związku z zamiarem objęcia akcji. Na warunkach określonych w Umowie, Inwestor zobowiązuje się wobec Spółki do objęcia i opłacenia akcji Spółki, emitowanych w ramach instytucji kapitału warunkowego, w zamian za kwotę nie niższą niż 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych). Objęcie i opłacenie akcji powinno nastąpić w terminie 12 (dwanaście) miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Spółka zobowiązuje się względem Inwestora, że jeżeli suma wpłat na akcje, o których mowa w §4, przekroczy kwotę 11.000.000,00 zł (jedenaście milionów złotych), cena emisyjna pozostałych do objęcia akcji, o których mowa w §5, będzie wynosić równowartość wartości nominalnej akcji za każdą poszczególną akcję. Jednocześnie Inwestor zobowiązał się do wpłacenia na rzecz Spółki tytułem objęcia 12.000.000 akcji 3.420.000,00 zł w terminie 7 dni od daty wydania warrantów subskrypcyjnych.

Inne komunikaty