Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
KRUK: strona spółki
27.02.2024, 17:16

KRU QSr 4/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr4/2023  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za4kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-12-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-02-27    
 
 
  KRUK SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  KRUK S.A. Finanse inne (fin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  51-116 Wrocław  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Wołowska 8  
  (ulica) (numer)  
  71 790 28 51 71 790 21 80  
  (telefon)  (fax)  
  biuro.zarzadu@kruksa.pl www.kruk.eu  
  (e-mail)  (www)  
  894-23-89-605 931189985  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 4 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-314 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-314 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-314 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 
 Przychody ze sprzedaży2 592 5802 145 790572 516457 690 
 Zysk na działalności operacyjnej1 327 1581 042 841293 074222 435 
 Zysk przed opodatkowaniem1 037 474863 710229 104184 227 
 Zysk netto Akcjonariuszy Jednostki Dominującej1 012 488804 982223 586171 700 
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(785 251)(567 772)(173 406)(121 104) 
 Zakup pakietów wg cen wynikających z umowy2 972 2312 311 072656 353492 945 
 Wpłaty od osób zadłużonych3 062 4732 627 343676 281560 404 
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(23 328)(32 271)(5 151)(6 883) 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej994 880603 039219 698128 626 
 Zmiana stanu środków pieniężnych netto186 3012 99641 141639 
 Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR)49,7740,7110,998,68 
 Średnia liczba akcji (w tys. szt)19 31919 13619 31919 136 
 Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR)52,4142,0711,578,97 
 Stan na:31.12.202331.12.202231.12.202331.12.2022 
 Aktywa razem9 928 5057 681 0822 283 4651 637 792 
 Zobowiązania długoterminowe5 385 2163 729 5201 238 550795 224 
 Zobowiązania krótkoterminowe723 925698 265166 496148 887 
 Kapitał własny3 819 3643 253 297878 419693 682 
 Kapitał akcyjny19 31919 3194 4434 119 
 Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą197,70168,4045,4735,91 
 Dane Jednostki Dominującej:     
 Przychody ze sprzedaży259 989203 43157 41343 391 
 Zysk/(strata) przed opodatkowaniem1 026 011841 410226 573179 470 
 Zysk/(strata) netto1 012 488804 982223 586171 700 
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(56 976)(8 089)(12 582)(1 725) 
 Wpłaty od osób zadłużonych32 98836 3367 2857 750 
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(739 145)28 619(163 224)6 104 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej1 001 756(52 220)221 216(11 138) 
 Zmiana stanu środków pieniężnych netto205 635(31 690)45 410(6 759) 
 Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR)49,7740,7110,998,68 
 Średnia liczba akcji (w tys. szt)19 31919 13619 31919 136 
 Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR)52,4142,0711,578,97 
 Stan na:31.12.202331.12.202231.12.202331.12.2022 
 Aktywa razem7 394 5135 403 4181 700 6701 152 139 
 Zobowiązania długoterminowe3 188 5571 788 174733 338381 282 
 Zobowiązania krótkoterminowe386 009361 22788 77977 022 
 Kapitał własny3 819 9473 254 017878 553693 835 
 Kapitał akcyjny19 31919 3194 4434 119 
 Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)197,73168,4445,4835,91 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> Wybrane dane finansowe przeliczono na walut&#281; EUR w nast&#281;puj&#261;cy spos&#243;b: </p> <p> Pozycje dotycz&#261;ce sprawozdania z zysk&#243;w i strat oraz sprawozdania z przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych przeliczono wed&#322;ug kursu stanowi&#261;cego &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; &#347;rednich kurs&#243;w og&#322;aszanych przez NBP, obowi&#261;zuj&#261;cych na ostatni dzie&#324; ka&#380;dego miesi&#261;ca danego okresu, kurs ten wyni&#243;s&#322;: </p> <p> -za okres bie&#380;&#261;cy- 4,5284<br>-za okres por&#243;wnawczy - 4,6883 </p> <p> Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono wed&#322;ug &#347;redniego kursu og&#322;oszonego przez NBP obowi&#261;zuj&#261;cego na koniec okresu sprawozdawczego, kurs ten wyni&#243;s&#322;: </p> <p> -na koniec okresu bie&#380;&#261;cego - 4,3480<br>-na koniec okresu por&#243;wnawczego - 4,6899 </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 grupakruk__sf_4q 2023_1czesc-sig-sig_signed.pdfGRUPA KRUK SF 4Q2023 CZESC I 
 kruksa__sf_4q 2023_2czesc-sig_signed.pdfKRUK SF 4Q2023 CZESC II 
 kruk_4kw2023_czesc3__signed.pdfGRUPA KRUK CZESC III 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-02-27Piotr KrupaPrezes Zarządu  
 2024-02-27Urszula OkarmaCzłonek Zarządu  
 2024-02-27Piotr KowalewskiCzłonek Zarządu  
 2024-02-27Adam ŁodygowskiCzłonek Zarządu  
 2024-02-27Michał ZasępaCzłonek Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty