Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

STF Zawarcie przez spółkę zależną Izostal S.A. umowy z O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawy izolowanych rur stalowych do budowy gazociągu DN700 Wężerów – Przewóz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2024 z dnia 29 stycznia 2024 roku Zarząd STALPROFIL S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 5 marca 2024 roku, powziął informację o podpisaniu Umowy Częściowej pomiędzy spółką zależną Izostal S.A. (Wykonawca), a Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający). Umowa Częściowa realizowana będzie w ramach zawartej Umowy Ramowej, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2022 z dnia 30 września 2022 roku.
Przedmiotem Umowy Częściowej jest wyprodukowanie, sprzedaż i dostawa izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych DN700 dla części 1 zadania inwestycyjnego realizowanego przez O.G.P. Gaz-System S.A. pn: „Dostawa rur stalowych na potrzeby realizacji gazociągu DN700 MOP 8,4 MPa Wężerów – Przewóz wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o długości około 16 km. Maksymalna wartość Umowy Częściowej nie przekroczy kwoty: 31,9 mln PLN netto, co stanowi 39,2 mln PLN brutto. Wskazane wynagrodzenie zawiera wynagrodzenie z tytułu dostarczenia rur oraz szacunkowe wynagrodzenie związane z tolerancją dostaw wynoszącą 0/+1% ilości zamawianego asortymentu, a także wynagrodzenie na pokrycie dodatkowych kosztów ewentualnego transportu do alternatywnych miejsc dostawy rur, stanowiące maksymalnie 1% wartości z dostarczanych rur. Wykonawca zrealizuje Przedmiot w/w Umowy Częściowej w terminie od 1 sierpnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. Szczegółowe warunki na jakich realizowana będzie w/w Umowa Częściowa, w tym opis kar umownych, określone zostały w Umowie Ramowej, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2022 z dnia 30 września 2022 roku. Zarząd Spółki uznaje opisaną umowę za istotną ze względu na jej wysoką wartość. Realizacja w/w umowy będzie miała wpływ na wzrost przychodów Grupy.

Inne komunikaty