Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
KRUK: strona spółki
27.03.2024, 17:24

KRU SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport roczny SRR2023    
           (rok)    
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okresod2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR zatwierdzonych w UE  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-03-27    
 
 
  KRUK SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  KRUK S.A. Finanse inne (fin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  51-116 Wrocław  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Wołowska 8  
  (ulica) (numer)  
  71 790 28 51 71 790 21 80  
  (telefon)  (fax)  
  biuro.zarzadu@kruksa.pl www.kruk.eu  
  (e-mail)  (www)  
  894-23-89-605 931189985  
  (NIP)  (REGON)  
  259400T1FZYBIW8XUJ78 0000240829  
    (LEI)       (KRS)   
 PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2023202220232022 
 Przychody ze sprzedaży2 592 580,002 145 790,00572 516,00457 690,00 
 Zysk na działalności operacyjnej1 327 158,001 042 841,00293 074,00222 435,00 
 Zysk przed opodatkowaniem1 037 474,00863 710,00229 104,00184 227,00 
 Zysk netto Akcjonariuszy Jednostki Dominującej983 934,00804 982,00217 281,00171 700,00 
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-785 251,00-567 772,00-173 406,00-121 104,00 
 Zakup pakietów wg cen wynikających z umowy-2 972 231,00-2 311 072,00-656 353,00-492 945,00 
 Wpłaty od osób zadłużonych3 062 473,002 627 343,00676 281,00560 404,00 
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-23 328,00-32 271,00-5 151,00-6 883,00 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej994 880,00603 039,00219 698,00128 626,00 
 Zmiana stanu środków pieniężnych netto186 301,002 996,0041 141,00639,00 
 Rozwodniony zysk na jedną akcję48,3740,7110,688,68 
 Średnia liczba akcji ( w tys. szt)19 319,0019 136,0019 319,0019 136,00 
 Zysk na jedną akcję50,9342,0711,258,97 
 Stan na:     
 Aktywa razem9 928 505,007 681 082,002 283 465,001 637 792,00 
 Zobowiązania długoterminowe5 385 216,003 729 520,001 238 550,00795 224,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe752 479,00698 265,00173 063,00148 887,00 
 Kapitał własny3 790 810,003 253 297,00871 851,00693 682,00 
 Kapitał akcyjny19 319,0019 319,004 443,004 119,00 
 Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą196,22168,4045,1335,91 
 
 Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę EUR w następujący sposób: - pozycje dotyczące sprawozdania z zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu; kurs ten wyniósł: za okres bieżący                                       4,5284 za okres porównawczy                              4,6883 - pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego, kurs ten wyniósł: za okres bieżący                                       4,3480 za okres porównawczy                              4,6899 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 esef_SSF_GRUPAKRUK-2023-12-31.zipSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy KRUK 
 OSWIADCZENIE ZARZADU GRUPA KRUK_audytor.xhtmlOświadczenie Zarządu GRUPA KRUK_audytor 
 OSWIADCZENIE ZARZADU GRUPA KRUK_rzetelnosc.xhtmlOświadczenie Zarządu GRUPA KRUK_rzetelność 
 SZD GRUPA KRUK 2023.xhtmlSprawozdania z Działalności GRUPA KRUK 
 informacja Zarzadu do raportu za 2023.xhtmlInformacja Zarządu 
 Oswiadczenie RN do raportu rocznego za 2023.xhtmlOświadczenie i Ocena RN 
 Sprawozdanie z badania Kruk SA SSF YE2023 FINAL pod xhtml (1).xhtml.xadesSprawozdanie z badania_SSF_KRUK_31122023 
 Podpisy_Grupa_KRUK.zipPodpisy 

Załączniki

Inne komunikaty