Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
KRUK: strona spółki
27.03.2024, 17:33

KRU RR /2023: formularz dla raportów rocznych

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport roczny RR2023     
          (rok)     
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okres od2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-03-27    
 
 
  KRUK SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  KRUK S.A. Finanse inne (fin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  51-116 Wrocław  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Wołowska 8  
  (ulica) (numer)  
  71 790 28 51 71 790 21 80  
  (telefon)  (fax)  
  biuro.zarzadu@kruksa.pl www.kruk.eu  
  (e-mail)  (www)  
  894-23-89-605 931189985  
  (NIP)  (REGON)  
  259400T1FZYBIW8XUJ78 0000240829  
    (LEI)       (KRS)   
 PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 20232 02220232 022 
 Przychody ze sprzedaży259 989,00203 431,0057 413,0043 391,00 
 Zysk/(strata) przed opodatkowaniem1 026 011,00841 410,00226 573,00179 470,00 
 Zysk/(strata) netto983 934,00804 982,00217 281,00171 700,00 
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-56 976,00-8 089,00-12 582,00-1 725,00 
 Wpłaty od osób zadłużonych32 988,0036 336,007 285,007 750,00 
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-739 145,0028 619,00-163 224,006 104,00 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej1 001 756,00-52 220,00221 216,00-11 138,00 
 Zmiana stanu środków pieniężnych netto205 635,00-31 690,0045 410,00-6 759,00 
 Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR)48,3740,7110,688,68 
 Średnia liczba akcji (w tys. szt)19 319,0019 136,0019 319,0019 136,00 
 Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR)50,9342,0711,258,97 
 Stan na:     
 Aktywa razem7 394 513,005 403 418,001 700 670,001 152 139,00 
 Zobowiązania długoterminowe3 188 557,001 788 174,00733 338,00381 282,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe414 563,00361 227,0095 346,0077 022,00 
 Kapitał własny3 791 393,003 254 017,00871 986,00693 835,00 
 Kapitał akcyjny19 319,0019 319,004 443,004 119,00 
 Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)196,25168,4445,1435,91 
 
 Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę EUR w następujący sposób: - pozycje dotyczące sprawozdania z zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu; kurs ten wyniósł: za okres bieżący 4,5284 za okres porównawczy 4,6883 - pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego, kurs ten wyniósł: za okres bieżący 4,3480 za okres porównawczy 4,6899 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 JednostkoweSprawozdanieFinansowe_KRUKS.A..xhtmlJednostkowe Sprawozdanie Finansowe KRUK S.A. 
 OSWIADCZENIE ZARZADU KRUK SA_rzetelnosc.xhtmlOswiadczenie Zarzadu KRUK S.A.Rzetelnosc 
 OSWIADCZENIE ZARZADU KRUK SA_audytor.xhtmlOswiadczenie Zarzadu KRUK S.A.Audytor 
 Sprawozdanie z badania Kruk SA JSF YE2023 FINAL.xhtmlSprawozdanie z badania_JSF_KRUK_31122023 
 Podpisy_KRUK.zipPodpisy 

Załączniki

Inne komunikaty