Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

STF Korekta Skonsolidowanego Raportu Rocznego Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A.

Zarząd STALPROFIL S.A. informuje o korekcie Skonsolidowanego Raportu Rocznego Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. za rok obrotowy 2022, opublikowanego w dniu 28 kwietnia 2023 r.
Korekta dotyczy wyłącznie Sprawozdania Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. na temat informacji niefinansowych za rok 2022 i polega na przedstawieniu w Sprawozdaniu Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. na temat informacji niefinansowych za rok 2022 informacji z art. 8 ujawnianych na podstawie art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088 („Taksonomia UE”) w sposób wymagany przez załącznik II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2178 z dnia 6 lipca 2021 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 przez sprecyzowanie treści i prezentacji informacji dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej, które mają być ujawniane przez przedsiębiorstwa podlegające art. 19a lub 29a dyrektywy 2013/34/UE, oraz określenia metody spełnienia tego obowiązku ujawniania informacji („Rozporządzenie 2021/2178”) oraz na uzupełnieniu o informacje wymagane przez art. 8 ust. 6 i 7 Rozporządzenia 2021/2178 (na temat działalności związanej z energią jądrową i gazem ziemnym). W ramach korekty na s. 29-34 Sprawozdania Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. na temat informacji niefinansowych za rok 2022 zamieszczono tabele „Udział procentowy obrotu Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. z tytułu produktów lub usług powiązanych z działalnością gospodarczą zgodną z systematyką taksonomii UE w roku 2022”; „Udział procentowy nakładów inwestycyjnych Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. z tytułu produktów lub usług powiązanych z działalnością gospodarczą zgodną z systematyką taksonomii UE w roku 2022”; „Udział procentowy wydatków operacyjnych Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. z tytułu produktów lub usług powiązanych z działalnością gospodarczą zgodną z systematyką taksonomii UE w roku 2022" oraz tabele dotyczące informacji, o których mowa w art. 8 ust. 6 i 7 Rozporządzenia 2021/2178 (informacje na temat działalności związanej z energią jądrową i gazem ziemnym), sporządzone według wzorów z załącznika XII do Rozporządzenia 2021/2178. Szczegółowa podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. z 2018 r., poz. 757.

Inne komunikaty