Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

MAK SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport roczny SRR2023    
           (rok)    
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okresod2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR zatwierdzonych przez IASB  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-04-23    
 
 
  MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  MAKARONY POLSKIE S.A. Spożywczy (spo)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  35-082 Rzeszów  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Podkarpacka 15a  
  (ulica) (numer)  
  017 8753010 017 8753020  
  (telefon)  (fax)  
  biuro@makarony.pl www.makarony.pl  
  (e-mail)  (www)  
  8133278856 691674708  
  (NIP)  (REGON)  
  259400PAFSEQGHKO2Q38 0000212001  
    (LEI)       (KRS)   
 BDO spółka z ograni czoną odpowiedzialnością s.k. z siedzibą w Warszawie 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2023202220232022 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów354 844,00328 922,0078 360,0070 158,00 
 Zysk (strata) z działalności kontynuowanej43 668,0033 198,009 643,007 081,00 
 Zysk (strata) brutto42 156,0030 343,009 309,006 472,00 
 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej32 891,0024 458,007 263,005 217,00 
 EBIT43 668,0033 198,009 643,007 081,00 
 EBITDA (EBIT + amortyzacja)57 820,0042 368,0012 768,009 037,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej52 965,0022 236,0011 696,004 743,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-6 327,00-22 753,00-1 397,00-4 853,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-25 469,00-17 813,00-5 624,00-3 799,00 
 Przepływy pieniężne netto, razem21 169,00-18 330,004 675,00-3 909,00 
 Aktywa razem238 088,00239 332,0054 758,0051 031,00 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania88 812,00116 418,0020 426,0024 823,00 
 Zobowiązania długoterminowe35 435,0041 745,008 150,008 901,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe53 377,0074 673,0012 276,0015 922,00 
 Kapitał własny149 276,00122 914,0034 332,0026 208,00 
 Kapitał podstawowy33 120,0033 120,007 617,007 062,00 
 Liczba akcji (w sztukach)11 040 071,0011 040 071,0011 040 071,0011 040 071,00 
 Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) w okresie danego roku obrotowego11 040 071,0011 040 071,0011 040 071,0011 040 071,00 
 Zyska/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) *2,982,220,660,47 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) **13,5211,13311,002,37 
       
 * Zysk/strata netto na jedną akcję zwykłą = wynik netto/średnia ważona liczba akcji w okresie ** Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą = kapitały własne/liczba akcji na dany moment bilansowy 
       
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
    
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
    
 Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
    
 PlikOpis 
 BDOSzBSSF_Makarony-2023-12-31-pl.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 
 BDOSzBSSF_Makarony-2023-12-31-pl.xhtml.XAdESSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 - XADES 
 259400PAFSEQGHKO2Q38-2023-12-31-pl.zipRoczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023 
 259400PAFSEQGHKO2Q38-2023-12-31-pl.zip.xadesRoczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023 - XADES 
 SzD_MakaronyPolskie-2023-12-31-pl.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności spółki Makarony Polskie SA oraz Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2023 
 SzD_MakaronyPolskie-2023-12-31-pl.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności spółki Makarony Polskie SA oraz Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2023 - XADES 
 Ocena RN dot. spr._MakaronyPolskie-2023-12-31-pl.xhtmlOcena Rady Nadzorczej dot. sprawozdań za 2023 rok 
 Oświad.RN dot. KA_MakaronyPolskie-2023-12-31-pl.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu 
    

Załączniki

Inne komunikaty