Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

MAK Rekomendacja dot. podziału zysków i wypłaty dywidendy

Spółka Makarony Polskie SA informuje, że Zarząd Spółki podjął decyzję o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, w wysokości 24 798 453,79 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote 79/100) w ten sposób, że:
a) kwotę 8 280 053,25 zł (słownie: osiem milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt trzy złote 25/100) proponuje się przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co oznacza wypłatę dywidendy na jedną akcję w wysokości 0,75 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć groszy) brutto, b) pozostałą część zysku w kwocie 16 518 400,54 zł (słownie: szesnaście milionów pięćset osiemnaście tysięcy czterysta złotych 54/100) proponuje się przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki Makarony Polskie SA. Zarząd postanowił zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ustalenie następujących terminów: a) dnia dywidendy (D), tj. dnia ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok 2022 - na datę 3 lipca 2024 roku, b) dnia wypłaty dywidendy (W) - na datę 12 lipca 2024 roku. Jednocześnie Zarząd podjął decyzję o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przekazania całości zysku netto z lat ubiegłych wykazanego w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2023 roku w kwocie 19 813 209,18 zł (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset trzynaście tysięcy dwieście dziewięć złotych 18/100) na kapitał zapasowy spółki Makarony Polskie SA. Zysk z lat ubiegłych powstał w wyniku rozliczenia transakcji nabycia poprzez połączenie spółki SAS Sp. z o.o. i wynika z: a) zysku na okazyjnym nabyciu powstałego w transakcji objęcia kontroli: 4 102 663,07 zł, b) zysku roku 2022 (od momentu objęcia kontroli): 9 856 617,40 zł c) zysku roku 2023: 5 853 928,71 zł. Zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych niniejsze rekomendacje zostały skierowane do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą Spółki i uzyskały pozytywną opinię Rady Nadzorczej. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2023 i podziału zysku netto z lat ubiegłych wykazanego w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2023 roku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. W kolejnych latach obrotowych Zarząd również będzie starł się rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, choć każdorazowo możliwość wypłaty dywidendy uzależniana będzie od wysokości osiągniętego zysku, bieżących celów inwestycyjnych i sytuacji Spółki.

Inne komunikaty