Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

STF RR /2023: formularz dla raportów rocznych

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport roczny RR2023     
          (rok)     
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okres od2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-04-26    
 
 
  STALPROFIL SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  STALPROFIL S.A. Handel (han)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  41-308 Dąbrowa Górnicza  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  ul. Roździeńskiego 11a  
  (ulica) (numer)  
  032 261-60-00 032-795-59-72  
  (telefon)  (fax)  
    www.stalprofil.com.pl  
  (e-mail)  (www)  
  629-001-21-66 001367518  
  (NIP)  (REGON)  
  2594001SXSZ4ZPO6I014 0000113043  
    (LEI)       (KRS)   
 Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 20232 02220232 022 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów921 613,001 247 616,00203 518,00266 113,00 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 608,0073 869,001 238,0015 756,00 
 Zysk (strata) brutto15 063,0079 725,003 326,0017 005,00 
 Zysk (strata) netto12 867,0064 915,002 841,0013 846,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej39 211,0070 311,008 659,0014 997,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej4 172,00-43 967,00921,00-9 378,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-16 578,00-25 487,00-3 661,00-5 436,00 
 Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów26 805,00857,005 919,00183,00 
 Aktywa razem590 049,00546 978,00135 706,00116 629,00 
 Zobowiązania długoterminowe15 237,0018 025,003 504,003 843,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe178 274,00139 711,0041 001,0029 790,00 
 Kapitał własny396 538,00389 242,0091 200,0082 996,00 
 Kapitał zakładowy1 750,001 750,00402,00373,00 
 Liczba akcji17 500 000,0017 500 000,0017 500 000,0017 500 000,00 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,743,710,160,79 
 
 Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę Euro w następujący sposób: Pozycje dotyczące jednostkowego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów, jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz jednostkowego zysku przypadającego na jedną akcję za rok 2023 r. (rok 2022 r.) przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku. Kurs ten wyniósł 1 EURO = 4,5284 zł (1 EURO = 4,6883zł). Pozycje dotyczące jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na 31 grudnia 2023 r. - 1 EURO = 4,3480 zł (na 31 grudnia 2022 r. - 1 EURO = 4,6899 zł). Dane bilansowe dotyczące okresu poprzedniego prezentowane są na koniec roku obrotowego 2022. 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 RR_pismo_prez_2023-12-31_pl.xhtmlPismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 
 RR_pismo_prez_2023-12-31_pl.xhtml.xadesPismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy - PODPIS 
 RR_spr_fin_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie Finansowe STALPROFIL S.A. za 2023 rok 
 RR_spr_fin_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie Finansowe STALPROFIL S.A. za 2023 rok - PODPIS 
 RR_spraw_zarz_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku 
 RR_spraw_zarz_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku - PODPIS 
 RR_Oswiad_zarz_2023-12-31_pl.xhtmlOświadczenie Zarządu w sprawie zgodności rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku 
 RR_Oswiad_zarz_2023-12-31_pl.xhtml.xadesOświadczenie Zarządu w sprawie zgodności rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku - PODPIS 
 RR_inf_zar_wyb_aud_2023-12-31_pl.xhtmlInformacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego STALPROFIL S.A. 
 RR_inf_zar_wyb_aud_2023-12-31_pl.xhtml.xadesInformacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego STALPROFIL S.A. - PODPIS 
 RR_ocena_RN_2023-12-31_pl.xhtmlOcena dokonana przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności STALPROFIL S.A. i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym 
 Osw_wyb_KA_2023-12-31_pl.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu 
 STALPROFIL_SBR_2023_MSSF_JZP_17.04.2024.xhtmlSprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego Sprawozdania Finansowego za 2023 rok 
 STALPROFIL_SBR_2023_MSSF_JZP_17.04.2024.xhtml.xadesSprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego Sprawozdania Finansowego za 2023 rok - PODPIS 

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-06-05
STF Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych w ramach zawartej Umowy Ramowej (projekt FSRU postępowanie nr 3).
9,40
+0,64
2024-06-05
STF Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych w ramach zawartej Umowy Ramowej (projekt FSRU postępowanie nr 4).
9,40
0,00
2024-05-29
STF Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych w ramach zawartej Umowy Ramowej (projekt FSRU postępowanie nr 4)
8,90
-1,12
2024-05-29
STF Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych w ramach zawartej Umowy Ramowej (projekt FSRU postępowanie nr 3)
8,90
0,00
2024-05-27
STF Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych w ramach zawartej Umowy Ramowej (projekt FSRU postępowanie nr 2).
8,94
0,00
2024-05-27
STF Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych w ramach zawartej Umowy Ramowej (projekt FSRU postępowanie nr 1).
8,94
0,00
2024-05-24
STF Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STALPROFIL S.A., w dniu 23.05.2024r.
9,10
0,00
2024-05-24
STF QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
9,10
0,00
2024-05-23
STF Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A.
9,10
+0,44
2024-05-23
STF Powołanie Członka Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A.
9,10
+0,44