Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

STF SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport roczny SRR2023    
           (rok)    
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okresod2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR zatwierdzonych w UE  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-04-26    
 
 
  STALPROFIL SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  STALPROFIL S.A. Handel (han)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  41-308 Dąbrowa Górnicza  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  ul. Roździeńskiego 11a  
  (ulica) (numer)  
  032 261-60-00 032-795-59-72  
  (telefon)  (fax)  
    www.stalprofil.com.pl  
  (e-mail)  (www)  
  629-001-21-66 001367518  
  (NIP)  (REGON)  
  2594001SXSZ4ZPO6I014 0000113043  
    (LEI)       (KRS)   
 Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2023202220232022 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów1 533 792,002 215 582,00338 705,00472 577,00 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej37 159,00109 393,008 206,0023 333,00 
 Zysk (strata) brutto25 504,00108 754,005 632,0023 197,00 
 Zysk (strata) netto przypadający /(a) na akcjonariuszy jednostki dominującej15 609,0078 740,003 447,0016 795,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej162 706,0025 917,0035 930,005 528,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-58 977,00-24 147,00-13 024,00-5 150,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-74 647,00-24 087,00-16 484,00-5 138,00 
 Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów29 082,00-22 317,006 422,00-4 760,00 
 Aktywa razem1 017 773,001 122 799,00234 078,00239 408,00 
 Zobowiązania długoterminowe56 097,0059 640,0012 902,0012 717,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe368 250,00475 726,0084 694,00101 436,00 
 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej494 059,00491 171,00113 629,00104 730,00 
 Kapitał zakładowy1 750,001 750,00402,00373,00 
 Liczba akcji17 500 000,0017 500 000,0017 500 000,0017 500 000,00 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,894,500,200,96 
 
 Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę Euro w następujący sposób: Pozycje dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów, skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz skonsolidowanego zysku przypadającego na jedną akcję za rok 2023 (rok 2022) przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku. Kurs ten wyniósł 1 EURO = 4,5284 zł (1 EURO = 4,6883 zł). Pozycje dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na 31 grudnia 2023r. - 1 EURO = 4,3480 zł (na 31 grudnia 2022r. - 1 EURO = 4,6899 zł). Dane bilansowe dotyczące okresu poprzedniego prezentowane są na koniec roku obrotowego 2022. 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 SRR_pismo_prez_2023-12-31_pl.xhtmlPismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 
 SRR_pismo_prez_2023-12-31_pl.xhtml.xadesPismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy - PODPIS 
 stf-2023-12-31-pl.zipRoczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2023 rok 
 stf-2023-12-31-pl.zip.xadesRoczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2023 rok - PODPIS 
 SRR_spraw_zarz_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2023 rok 
 SRR_spraw_zarz_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2023 rok - PODPIS 
 SRR_Oswiad_zarz_2023-12-31_pl.xhtmlOświadczenie Zarządu w sprawie zgodności Rocznego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2023 rok 
 SRR_Oswiad_zarz_2023-12-31_pl.xhtml.xadesOświadczenie Zarządu w sprawie zgodności Rocznego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2023 rok - PODPIS 
 SRR_inf_zar_wyb_aud_2023-12-31_pl.xhtmlInformacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 rok 
 SRR_inf_zar_wyb_aud_2023-12-31_pl.xhtml.xadesInformacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 rok - PODPIS 
 SRR_ocena_RN_2024-04-18_pl.xhtmlOcena dokonana przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym 
 Osw_wyb_KA_2023-12-31_pl.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu 
 GK_STALPROFIL_SBR_2023_MSSF_JZP_ESEF_17_04_2024.xhtmlSprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2023 rok 
 GK_STALPROFIL_SBR_2023_MSSF_JZP_ESEF_17_04_2024.xhtml.xadesSprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2023 rok - PODPIS 
 SRR_spraw_nief_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. na temat informacji niefinansowych za rok 2023 
 SRR_spraw_nief_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. na temat informacji niefinansowych za rok 2023 - PODPIS 

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-06-05
STF Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych w ramach zawartej Umowy Ramowej (projekt FSRU postępowanie nr 3).
9,40
+0,64
2024-06-05
STF Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych w ramach zawartej Umowy Ramowej (projekt FSRU postępowanie nr 4).
9,40
0,00
2024-05-29
STF Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych w ramach zawartej Umowy Ramowej (projekt FSRU postępowanie nr 4)
8,90
-1,12
2024-05-29
STF Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych w ramach zawartej Umowy Ramowej (projekt FSRU postępowanie nr 3)
8,90
0,00
2024-05-27
STF Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych w ramach zawartej Umowy Ramowej (projekt FSRU postępowanie nr 2).
8,94
0,00
2024-05-27
STF Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych w ramach zawartej Umowy Ramowej (projekt FSRU postępowanie nr 1).
8,94
0,00
2024-05-24
STF Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STALPROFIL S.A., w dniu 23.05.2024r.
9,10
0,00
2024-05-24
STF QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
9,10
0,00
2024-05-23
STF Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A.
9,10
+0,44
2024-05-23
STF Powołanie Członka Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A.
9,10
+0,44