Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
KRUK: strona spółki
8.05.2024, 17:15

KRU QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2024  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-05-08    
 
 
  KRUK SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  KRUK S.A. Finanse inne (fin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  51-116 Wrocław  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Wołowska 8  
  (ulica) (numer)  
  71 790 28 51 71 790 21 80  
  (telefon)  (fax)  
  biuro.zarzadu@kruksa.pl www.kruk.eu  
  (e-mail)  (www)  
  894-23-89-605 931189985  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 Przychody ze sprzedaży748 137614 758173 136130 787 
 Zysk na działalności operacyjnej418 003329 36896 73570 071 
 Zysk przed opodatkowaniem325 484268 51075 32457 124 
 Zysk netto Akcjonariuszy Jednostki Dominującej338 334234 40178 29849 868 
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej231 580(29 427)53 593(6 260) 
 Zakup pakietów wg cen wynikających z umowy335 198524 40677 572111 565 
 Wpłaty od osób zadłużonych854 321724 453197 709154 124 
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(711)12 322(165)2 621 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej(334 488)44 382(77 408)9 442 
 Zmiana stanu środków pieniężnych netto(103 619)27 277(23 980)5 803 
 Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR)16,5511,653,832,48 
 Średnia liczba akcji (w tys. szt)19 31919 31919 31919 319 
 Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR)17,5112,134,052,58 
 Stan na:31.03.202431.12.202331.03.202431.12.2023 
 Aktywa razem9 943 3159 928 5052 311 9152 283 465 
 Zobowiązania długoterminowe5 065 0825 385 2161 177 6801 238 550 
 Zobowiązania krótkoterminowe722 072752 479167 889173 063 
 Kapitał własny4 156 1613 790 810966 347871 851 
 Kapitał akcyjny19 31919 3194 4924 443 
 Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą215,13196,2250,0245,13 
 Dane Jednostki Dominującej:     
 Przychody ze sprzedaży64 77162 35114 98913 265 
 Zysk/(strata) przed opodatkowaniem320 364259 33074 13955 171 
 Zysk/(strata) netto338 334234 40178 29849 867 
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej2 122(10 581)491(2 251) 
 Wpłaty od osób zadłużonych7 4398 3641 7221 779 
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(186 910)(44 820)(43 255)(9 535) 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej73 33056 96416 97012 119 
 Zmiana stanu środków pieniężnych netto(111 458)1 563(25 794)333 
 Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR)16,5511,653,832,48 
 Średnia liczba akcji (w tys. szt)19 31919 31919 31919 319 
 Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR)17,5112,134,052,58 
 Stan na:31.03.202431.12.202331.03.202431.12.2023 
 Aktywa razem7 854 8917 394 5131 826 3371 700 670 
 Zobowiązania długoterminowe3 202 1603 188 557744 533733 338 
 Zobowiązania krótkoterminowe495 885414 563115 29895 346 
 Kapitał własny4 156 8463 791 393966 506871 986 
 Kapitał akcyjny19 31919 3194 4924 443 
 Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)215,17196,2550,0345,14 
 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> <span lang="CS"><font color="#000000">Wybrane dane finansowe przeliczono na walut&#281; EUR w nast&#281;puj&#261;cy spos&#243;b:</font></span><font color="#000000"><br><span lang="CS">pozycje dotycz&#261;ce sprawozdania z zysk&#243;w i strat oraz sprawozdania z przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych przeliczono wed&#322;ug kursu stanowi&#261;cego &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; &#347;rednich kurs&#243;w og&#322;aszanych przez NBP, obowi&#261;zuj&#261;cych na ostatni dzie&#324; ka&#380;dego miesi&#261;ca danego okresu; kurs ten wyni&#243;s&#322;:</span> </font> </p> <p class="MsoNormal"> <span lang="CS"><font color="#000000">-za okres bie&#380;&#261;cy</font></span><font color="#000000"><span>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</span><span lang="CS">4,3211<br>-za okres por&#243;wnawczy</span><span>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span><span lang="CS">4,7005</span></font> </p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoBodyText" style="margin-bottom: .0001pt; text-indent: 0cm; line-height: 13.0pt"> <span lang="CS"><font color="#000000">pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono wed&#322;ug &#347;redniego kursu og&#322;oszonego przez NBP, obowi&#261;zuj&#261;cego na koniec okresu sprawozdawczego, kurs ten wyni&#243;s&#322;:</font></span> </p> <p class="MsoNormal"> <span lang="CS"><font color="#000000">-za okres bie&#380;&#261;cy</font></span><font color="#000000"><span>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span><span lang="CS">4,3009<br>-za okres por&#243;wnawczy</span><span>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</span><span lang="CS">4,3480</span></font> </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 grupakruk__sf_1q 2024_1czesc-sig-sig_signed.pdfGRUPA KRUK SF 1Q2024 CZESC I 
 kruksa__sf_1q 2024_2czesc-sig-sig_signed.pdfKRUK SF 1Q2024 CZESC II 
 kruk_1kw2024_czesc3_signed.pdfRaport Dodatkowe Informacje Zarzadu KRUK S.A. CZESC III 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-08Piotr KrupaPrezes Zarządu  
 2024-05-08Piotr KowalewskiCzłonek Zarządu  
 2024-05-08Michał ZasępaCzłonek Zarządu  
 2024-05-08Adam ŁodygowskiCzłonek Zarządu  
 2024-05-08Urszula OkarmaCzłonek Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty