Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PGE: strona spółki
14.05.2024, 18:51

PGE Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za I kw. 2024 r.

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”) przekazuje do wiadomości publicznej wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2024 r.
Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w I kw. 2024 r. w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 14,6 TWh, wolumen dystrybucji wyniósł 10,7 TWh , a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 9,1 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 19,9 PJ. Powtarzalny skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA powtarzalna) w I kw. 2024 r. wyniósł około 2,53 mld zł, w tym: EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 0,38 mld zł, EBITDA segmentu Energetyka Gazowa: -0,02 mld zł (strata), EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: -0,50 mld zł (strata), EBITDA segmentu Ciepłownictwo: 0,51 mld zł, EBITDA segmentu Dystrybucja: 0,99 mld zł, EBITDA segmentu Energetyka Kolejowa: 0,28 mld zł, EBITDA segmentu Obrót: 0,90 mld zł, EBITDA segmentu Gospodarka Obiegu Zamkniętego: 0,02 mld zł. Doszacowanie kosztów różnicy bilansowej, neutralne dla wyniku skonsolidowanego Grupy PGE, w wysokości ok. 0,35 mld zł pomniejszyło wynik EBITDA segmentu Dystrybucja, jednocześnie powiększając w tej samej wysokości wynik EBITDA segmentu Obrót. Po uwzględnieniu zdarzeń o charakterze jednorazowym skonsolidowany wynik raportowany EBITDA wyniósł około 2,54 mld zł. Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 0,89 mld zł. Nakłady inwestycyjne wyniosły około 2,07 mld zł. Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 31 marca 2024 r. wyniosło około 15,69 mld zł, przy czym, szacunkowy poziom ekonomicznego zadłużenia finansowego netto (uwzględniającego przyszłe płatności za uprawnienia do emisji CO2) wyniósł ok. 21,23 mld zł. Średnia cena hurtowa energii zrealizowana w I kw. 2024 r. przez: - segment Energetyki Konwencjonalnej wyniosła 582,2 zł/MWh, - segmenty Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa wyniosła 596,4 zł/MWh. Jednocześnie średni koszt CO2 obu segmentów dla produkcji energii elektrycznej wyniósł 376,3 zł/MWh. Zastrzeżenie: Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE jest nadal w trakcie przygotowywania. Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 r. jest planowana na 27 maja 2024 r.

Inne komunikaty